Thema's

Onze thema's hebben we bepaald op basis van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg en de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Thema leefbaarheid & bewustwording

Met dit thema richten we ons op SDG doelen 13 (klimaatactie) en 15 (leven op het land).

We willen dat onze gemeente leefbaar blijft. We moeten onze leefomgeving voor 2050 klimaatrobuust, duurzaam en natuurinclusief inrichten. Hoe gaan wij om met extreme regenval en droogte? En met de biodiversiteit die afneemt? 

Binnen het thema Leefbaarheid & Bewustwording werken we aan 4 doelen. Deze sluiten aan bij het Nationaal Deltaprogramma en het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. We houden binnen deze doelen ook rekening met natuurinclusief inrichten. Dat betekent dat we de openbare ruimte zo inrichten dat er genoeg ruimte is voor de natuur. Zodat er meer verschillende soorten planten en dieren komen.

Doelen

Willen we een buitenruimte die natuurinclusief is en klimaatrobuust? Dan moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze randvoorwaarden gaan de we komende tijd uitwerken. En we nemen ze mee in het gemeentelijk beleid. Ook leggen we een aantal zaken vast in het omgevingsplan.

In de bestaande situaties voeren we onderhoud en herstelwerk uit. Hierbij maken we de openbare ruimte meteen klimaatrobuust en natuurinclusief. Dit noemen we meekoppelkansen. En in nieuwe situaties zorgen we vanaf het begin voor een klimaatbestendig en natuurinclusief ontwerp en uitvoering.

Op sommige plekken hebben we problemen als er veel neerslag valt. Deze knelpunten willen we voor 2030 oplossen. Dat doen we zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.

De inrichting van de openbare ruimte verandert steeds. Daarom passen we de stresstesten regelmatig aan. Met de stresstesten bepalen we hoe kwetsbaar een gebied is voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming.

Hoe betalen we dat?

Om deze aanpassingen te betalen gebruiken we de subsidies van de Rijksoverheid. Als gemeente investeren we zelf ook.

Een klimaatrobuuste en natuurinclusieve leefomgeving is niet alleen een taak van ons als gemeente. Daarbij hebben we ook onze inwoners en andere organisaties nodig. Wij informeren onze inwoners via www.laatunietverassen.nl. Deze regionale website beschrijft de gevolgen van klimaatverandering, de taken van de overheden en wat ze zelf kunnen doen als inwoner of organisatie.

We willen inwoners enthousiast maken om zelf ook mee te doen. En ons te helpen met klimaatadaptie en natuurinclusiviteit. Daarom gaan we een communicatiecampagne opzetten waarbij we ons op verschillende doelgroepen richten. Onderwerpen waar we aandacht aan gaan besteden zijn bijvoorbeeld NK Tegelwippen, geveltuintjes en stadsvogels.

Financiële regeling

Om onze inwoners verder aan te moedigen willen we een financiële regeling opzetten. Bijvoorbeeld door mee te betalen aan het 'ontstenen' van tuinen of het kopen van een regenton. Deze regeling gebruiken we ook om in het buitengebied een project te starten om in overleg met inwoners het hemelwater van de riolering af te koppelen.

Bij projecten in de openbare ruimte voeren we gesprekken met omwonenden over het belang van de klimaatmaatregelen. Ook hier kijken we waar we werkzaamheden het beste kunnen combineren.

We onderzoeken hoe het met de biodiversiteit in onze gemeente gaat. Hierbij werken we samen met groene vrijwilligers. Dat doen we via Natuuractiviteitencentrum De Koppel. Daarnaast werken we samen met ecologen, de agrarische sector en onafhankelijke professionals.

De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor het maken en uitvoeren van een plan om onze biodiversiteit op peil te houden en te verbeteren.

Biodiversiteit zichtbaar maken

In onze communicatiecampagnes gebruiken we herkenbare plant- en diersoorten. Zo maken we het onderwerp biodiversiteit zichtbaar voor inwoners. Ook sluiten we aan bij plannen en projecten uit de maatschappij. Bijvoorbeeld van agrariërs voor boerenlandvogels.

Thema betrouwbaarheid en gezondheid

Dit thema sluit aan bij SDG 6: Schoon drinkwater en sanitair.

In de waterwet staat dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, en het te veel aan regenwater en grondwater. Hiermee beschermen we de volksgezondheid en het milieu.

Binnen dit thema werken we aan 4 doelen. Zodat ons systeem ook in de toekomst goed blijft werken.

Doelen

We voeren alleen beheer- en onderhoud uit als dat technisch noodzakelijk is. Dat noemen we functiegestuurd beheer. Om deze vorm van beheer goed te laten werken hebben we goed inzicht in de kwaliteit van ons systeem nodig. Daarom doen we regelmatig inspecties.

Het waterschap neemt de baggerwerkzaamheden over

Officieel is het waterschap verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Maar dat betekent niet dat het waterschap ook het beheer uitvoert. Het waterschap Vechtstromen heeft wel aangegeven dat zij de baggerwerkzaamheden van ons over gaan nemen.

Op dit moment baggeren we elk jaar een aantal van onze watergangen. Nadat we een watergang hebben gebaggerd neemt het waterschap deze taak van ons over. Dat betekent dat over 5-10 jaar alle watergangen door het waterschap gebaggerd worden.

 

Ons water- en rioleringssysteem heeft een grote financiële waarde. Daarom is het belangrijk dat we weten wat de omvang en de kwaliteit van het systeem is.

In onze beheersystemen staan alle gegevens over het systeem. De landelijke overheid stelt hier steeds hogere eisen aan. Daarom besteden we de komende periode extra aandacht aan het bijwerken en bijhouden van de gegevens en de systemen.

Ons water- en rioleringssysteem moet aan veel verschillende eisen voldoen. Door verschillende ontwikkelingen (zoals het klimaat) veranderen ook de eisen. We gaan deze eisen nog een keer goed op een rij zetten.

In de afgelopen tientallen jaren hebben we in het buitengebied veel drukriolering aangelegd. Ook de afvoer vanuit het buitengebied is toegenomen. We zijn begonnen te onderzoeken of de drukriolering deze afvoer nog aankan. Daar gaan we de komende periode mee verder. Als het nodig is passen we de systemen aan.

Onderzoek naar andere systemen

Het drukrioleringssysteem is in verhouding duur en kost veel onderhoud. Er zijn steeds meer andere systemen beschikbaar. We gaan kijken of het verstandig is om het drukrioleringssysteem te blijven gebruiken. Of dat we over moeten gaan naar een ander systeem.

Wat we doen bij calamiteiten staat in ons calamiteitenplan. Een calamiteit is een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken.

Het calamiteitenplan is al een aantal jaar oud. Komende periode gaan we het plan bijwerken. Hierbij nemen we meteen de gevolgen van de veranderingen in het klimaat mee.

Thema duurzame infrastructuur en realisatie

Dit thema sluit aan bij SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie).

We maken ons water- en rioleringssysteem zo duurzaam mogelijk. Daarbij doen we de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk, zodat we het milieu zo min mogelijk belasten. 

We werken binnen dit thema aan 2 doelen.

Doelen

We zoeken naar innovatieve (vernieuwende) oplossingen om ons systeem (infrastructuur) te verduurzamen. Ook kiezen we zoveel mogelijk voor circulair ontwerpen en hergebruik van materialen. We gebruiken onder andere het DuSpot portaal. Dat is een soort marktplaats voor gebruikte bouwmaterialen.

Tijdens onze werkzaamheden verminderen we onze CO2-uitstoot. Dit doen we door schonere machines te kiezen en deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De CO2-ladder helpt ons hierbij.

Social Return On Investment

We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om bij ons werkervaring op te doen. Dit staat bekend als Social Return On Investment (SROI).