Begrippenlijst

Op deze pagina vindt u de uitleg van bijzondere woorden en vaktermen uit het Programma Klimaat, Water en Biodiversiteit.

Agrarische sector

Met de agrarische sector wordt bedoeld: bedrijven in landbouw. Zoals boeren met vee. Of boeren die groenten verbouwen. Ook loonwerkbedrijven horen bij de agrarische sector.

Baggeren

Baggeren is het verwijderen van een laag modder, zand of slib (bagger) van de bodem van een watergang zoals een sloot.

Beschoeiing

Een beschoeiing is een oeverbescherming. Het is vaak een rechte wand tegen de oever. Dit zorgt ervoor dat de oever stevig blijft en niet beschadigd wordt.

Biodiversiteit

Alle verschillende soorten dieren en planten in een gebied. Bij een goede biodiversiteit zijn er veel verschillende soorten.

Circulair

Met circulair bedoelen we dat het is gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte materialen. En dat de materialen ook na gebruik weer hergebruikt kunnen worden. Zo zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten.

Drukriolering

Drukriolering is een rioolsysteem waarbij het rioolwater in een verzamelput terecht komt. In deze put zit een pomp die het rioolwater verder perst naar het bestaande riool.

Duikers

Een duiker is een soort buis die verschillende wateren met elkaar verbindt. Bijvoorbeeld onder een weg door om twee sloten met elkaar te verbinden.

Ecologen

Ecologie is de wetenschap van biologie. Een ecoloog onderzoekt 'flora en fauna'. Makkelijk gezegd: planten en dieren. Maar het is veel groter: ook insecten, schimmels, bomen en hele leefgebieden. Een ecoloog onderzoekt dingen die verschillen of juist hetzelfde zijn tussen mensen, planten en dieren. En hoe we hier zo duurzaam mogelijk mee omgaan.

Gemalen

Een gemaal is een systeem om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water op een bepaald (gewenst) peil. Voor afvalwater gebruiken we rioolgemalen.

Hittestress

Problemen die ontstaan in stedelijke gebieden door warmte. Zoals de gevolgen voor de gezondheid van mensen en dieren.

Inbreidingslocaties

Inbreiden is een soort uitbreiding, maar dan binnen de ruimte die al bebouwd is. Inbreiden gebeurt bijvoorbeeld door lege plaatsen binnen de bebouwde kom op te vullen. In plaats van uitbreiding door nieuwbouw aan de rand van een gebied.

Klimaatadaptatie

Het inrichten van de openbare ruimte zodat er zo weinig mogelijk problemen ontstaan door veranderingen van het klimaat.

Klimaatrobuust

Klimaatrobuust betekent dat de leefomgeving of de buitenruimte goed met de veranderingen in het klimaat om kan gaan. Bijvoorbeeld als er veel neerslag valt of als het een lange tijd warm en droog is.

Meekoppelkansen

Kunnen we in de dagelijkste onderhoud- en herstelwerkzaamheden ook meteen de openbare ruimte klimaatrobuust en natuurinclusief maken? Dan noemen we dat meekoppelkansen. Verbeteringen aan het systeem nemen we meteen mee in het dagelijks werk. 

Natuurinclusief

Natuurinclusief betekent dat we bij het inrichten van de openbare ruimte zoveel mogelijk rekening houden met de natuur. Waardoor er meer ruimte komt voor verschillende soorten planten en dieren.

Onafhankelijke professionals

Professionals zijn mensen met veel kennis en ervaring in hun werk. Ze zijn erg goed in wat ze doen. Een onafhankelijke professional heeft geen voorkeur voor een bedrijf of overheid. Zijn of haar advies wordt gegeven na het onderzoeken van de feiten. En niet door een politiek belang. Of om winst mee te halen.

Relining

Relining is een techniek om riolen te renoveren (opknappen of vernieuwen) zonder ze open te brengen. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en hoeft daardoor niet helemaal vervangen te worden.

Vrijvervalriolering

Bij een vrijvervalriolering wordt handig gebruik gemaakt van zwaartekracht. De rioolbuizen liggen niet recht, maar schuin naar beneden. Zo stroomt het water door de zwaartekracht de juiste kant op. Uiteindelijk wordt het water met een pomp verder vervoerd.

Wadi

Een wadi is meestal een verlaagde grasstrook en staat meestal droog. Alleen na een (heftige) regenbui staat er water in. Het regenwater kan in de bodem wegzakken of langzaam worden afgevoerd.