Partnerschappen

Alleen als we samenwerken met andere overheden en gebiedspartners kunnen we onze doelen uit het programma Water, Riolering en Biodiversiteit halen. Hiermee sluiten we aan op SDG 17 'Partnerschappen om doelen te bereiken'.

Verschillende overheden hebben daarbij verschillende taken. We nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden.

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar. We moeten ons dus nu al aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde. En leren omgaan met hevigere buien en drogere zomers. Dat doen we door onze leefomgeving klimaatbestendig te maken. Dat noemen we klimaatadaptatie.

Laat u niet verrassen

Niemand kan dit alleen oplossen. We hebben elkaars ideeën nodig. Welke risico's vinden we bijvoorbeeld in onze regio acceptabel? En welke niet? Voor welke maatregelen staan we open?

Door in gesprek te gaan, komen we samen tot een plan om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Laat u niet verrassen en denk ook mee. Ga naar www.laatunietverrassen.nl en praat mee.

Deltaplan

Hoe we uiterlijk in 2050 samen Nederland klimaatbestendig en waterrobuust hebben ingericht, staat in het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiermee moet Nederland een goed land blijven om in te wonen, te werken en te recreëren.

Wie doet wat?

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater
  • afvoer van overtollig hemelwater en stedelijk gebied
  • grondwater in stedelijk gebied

Onze verantwoordelijkheden staan in de Waterwet. Deze wordt binnenkort vervangen door de Omgevingswet.

Ook zijn we als gemeente verangwoordelijk voor de invulling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in stedelijk gebied. Dit geldt vooral voor de onderdelen hitte, droogte en wateroverlast.

Het waterschap is verantwoordelijk voor:

  • peilbeheer en waterkwaliteit van het oppervlaktewater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van waterkeringen
  • controleren waterkwaliteit van het zwemwater

Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de invulling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in landelijk gebied. Vooral op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast en droogte.

Gemeente Hardenberg valt onder twee waterschappen. Het grootste deel van de gemeente ligt in het gebied van het Waterschap Vechtstromen. Een klein deel aan de westkant van de gemeente ligt in het gebied van het waterschap Drents-Overijsselse Delta (omgeving Balkbrug).

Samenwerking met stroomgebied Rijn-oost

Het Deltaprogramma deelt ons land op in stroomgebieden. Kijk voor meer informatie bij het thema leefbaarheid & bewustwording. Gemeente Hardenberg ligt in het stroomgebied Rijn-oost. Dit stroomgebied ligt ten oosten van de lijn Assen-Amersfoort-Nijmegen.

In het stroomgebied Rijn-oost hebben we vooral te maken met verdrogende hoge zandgronden. Rijn-oost vertaalt de opgaven en acties uit het Deltaprogramma naar dit stroomgebied. Als gemeente worden we in Rijn-oost vertegenwoordigd via het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen (SNV).

Lees meer over strommgebied Rijn-oost

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

De doelen van dit samenwerkingsverband zijn:

  • de kwaliteit van de zorg voor het water- en rioleringssysteem verbeteren
  • de kosten voor het water- en rioleringssysteem verminderen
  • de (personele) kwetsbaarheid verminderen

We pakken samen de DPRA-opgaven (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) op. Zo hebben we bijvoorbeeld de stresstesten samen uitgevoerd. Ook vertegenwoordigt de SNV de gemeenten in Rijn-oost.

Het samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen bestaat naast Hardenberg uit de gemeenten Ommen, Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen, Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en Waterschap Vechtstromen.

Ruimte voor de Vecht

In Ruimte voor de Vecht werken we samen met 12 maatschappelijke en overheidsorganisaties aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. In de afgelopen 10 jaar hebben we veel verschillende projecten uitgevoerd. Zoals Vechtrijk in Hardenberg, het Tien Torenplan, fietspaden, wandelroutes en projecten in het kader van biodiversiteit en waterveiligheid.

Meer informatie over Ruimte voor de Vecht leest u op de website ruimtevoordevecht.nl.