Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg

Een energieneutraal Hardenberg. Dat is de uiteindelijke doelstelling van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Hiermee wordt bedoeld dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt in de gemeente zelf of in de regio duurzaam wordt opgewekt. Daarnaast wordt gewerkt aan energiebesparing.

Het meerjarenprogramma kent vier programmalijnen om de doelstelling te behalen. De vier programmalijnen zijn als volgt:

Gebouwde omgeving

Binnen het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hardenberg heeft het verduurzamen van de Gebouwde Omgeving een belangrijke plaats. De Gebouwde Omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 35 % van het totale energiegebruik. Als gevolg van het steeds verder terugdringen van de gaswinning in Groningen en de daarmee samenhangende ontwikkelingen wordt de urgentie om de Gebouwde Omgeving te verduurzamen steeds groter.

De gemeente heeft de laatste jaren ingespannen om woningeigenaren te stimuleren om energiemaatregelen te nemen en het woningbezit bij particulieren, maar ook bij woningco√∂peraties en private partijen duurzamer te maken. Samen met andere gemeente heeft de gemeente het Energieloket West-Overijssel opgezet, hier kunnen inwoners terecht met alle vragen over duurzamer wonen. Zo zijn er energiecoaches die u graag helpen. 

Bedrijven

Voor het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsambities is het realiseren van een energiebesparing door het bedrijfsleven een belangrijke voorwaarde. Landelijk zijn hier ook afspraken over gemaakt in het Energieakkoord. De ambitie van het Energieakkoord is om een CO2-vrije energievoorziening en een energie neutrale Gebouwde Omgeving te hebben in 2050.

De gemeente Hardenberg geeft invulling aan de de aanpak van de Energieke Regio. Stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. De gemeente voert in samenwerking met het Ondernemershuis gesprekken met bedrijven. Bedrijven worden ondersteund door het uitvoeren van energiescans. Ook worden bedrijven begeleid met het uitvoeren van maatregelen en kan er eventueel een adviseur ingezet worden.

De gemeente stimuleert en ondersteunt aanvullend het bedrijfsleven bij het ontplooien van (bedrijfsoverstijgende) kansen om energiemaatregelen te treffen gericht op besparen en duurzame opwek.

Duurzame kernen en wijken

Duurzaamheid staat in meerdere wijken en kernen hoog op de agenda van plaatselijke belangen. De gemeente kent daarbij een faciliterende rol en biedt ondersteuning waar nodig en passend binnen de gemeentelijke mogelijkheden.

Een voorbeeld hier van is Lutten Levert. Dit is een lokaal initiatief gericht op het realiseren van een zonnepark. Naast Lutten Levert zijn er nog andere duurzame initiatieven.

Duurzame opwek

Het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg kent twee hoofddoelen:

  • 1,5 % energiebesparing per jaar ten opzichte van 1990
  • 14 % energieproductie in 2020

De doelstelling van de gemeente op het gebied van duurzame energieopwekking is dat minimaal 30 % van het energieverbruik in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Daarbij zet de gemeente in op een mix van energieopwekkingsmogelijkheden.

Bekijk de initiatieven in de gemeente Hardenberg.

Het goede voorbeeld geven

De gemeente Hardenberg geeft allereerst zelf het goede voorbeeld en heeft de eigen organisatie zo duurzaam mogelijk ingericht. Bij gemeentelijke projecten of plannen is er nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid.