Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Wilt u de gebouwen waar u als maatschappelijke organisatie gebruik van maakt duurzamer maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stimuleringslening van maximaal € 100.000 en/of een subsidie van maximaal € 50.000. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken.

Neem de informatie goed door voordat u een aanvraag doet.

Alle informatie over de lening en subsidie

Sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk (non-profits) in de gemeente Hardenberg kunnen gebruikmaken van een lening en/of subsidie. Het gaat bijvoorbeeld om stichtingen, multifunctionele centra, (sport)verenigingen, kerken en culturele organisaties.

Eigenaren, huurders en pachters van gebouwen kunnen de lening of subsidie aanvragen. Huurders of pachters moeten toestemming hebben van de eigenaar.

Maximaal € 100.000 euro lenen voor energiemaatregelen

 • De stimuleringslening is minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000.
 • Het rentepercentage is 1,6 %.
 • De looptijd van de lening is 10 jaar bij leningen tot € 50.000 en 15 jaar bij leningen vanaf € 50.000.
 • De lening wordt onderhands verstrekt via een bouwdepot.
 • De lening kan gebruikt worden voor maatregelen voor het verduurzamen van het pand en/of installaties in het pand, inclusief afsluitkosten en eventueel financieringskosten.

Voor de stimuleringslening is € 1,6 miljoen euro beschikbaar. De stimuleringslening wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Wordt er geld tijdens de looptijd van de lening terugbetaald? Dan kan het opnieuw worden uitgeleend aan een andere partij.

Bekijk de wetteksten op lokaleregelgeving.overheid.nl

 • De subsidie is 50% van de werkelijke kosten van maatregelen tot maximaal € 50.000.
 • De subsidie wordt alleen verstrekt als de werkelijke kosten van de maatregelen minimaal € 5.000 zijn.
 • Het college beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. U kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd. Daar heeft u vanaf het aanvraagmoment 12 maanden de tijd voor. U kunt om uitstel vragen.

Voor de subsidie is maximaal € 1 miljoen euro beschikbaar.

Bekijk de wetteksten op lokaleregelgeving.overheid.nl

Niet genoeg geld voor energiezuinig maken

Verenigingen, stichtingen, multifunctionele centra, kerken en culturele organisaties hebben te maken met hoge energiekosten voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun gebouwen. Of met het opwekken van duurzame energie. Maar ze geven aan dat ze hiervoor niet genoeg geld hebben.

De gemeente ondersteunt met een lening en/of subsidie

We ondersteunen deze maatschappelijke organisaties financieel met een lening en/of subsidie. De lening en subsidie zijn bedoeld voor maatregelen waarmee energie wordt bespaard. Of waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. De organisaties besparen hierdoor op de energierekening. Ook past energiebesparing en het opwekken van duurzame energie bij onze duurzaamheidsplannen.

Lening of subsidie aanvragen

U vraagt de stimuleringslening en subsidie makkelijk aan met eHerkenning. Een paar gegevens zijn dan al voor u ingevuld. Liever zonder eHerkenning? Dat kan ook.

 • Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van een kostenraming en/of offertes. Voeg bij uw aanvraag een overzicht van alle maatregelen toe met de verwachte kosten per maatregel. Bij voorkeur in Excel en op basis van de offertes.
 • Huurders/pachters van een pand leveren een verklaring van goedkeuring van de eigenaar aan.
 • De gemeente behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst.