Gemeentelijke plannen

Als gemeente maken we zelf ook plannen. Die plannen leggen we ter inzage. We maken onze plannen bekend op officielebekendmakingen.nl.

Alle gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving staan in het Omgevingsplan.

U vindt het omgevingsplan in het Omgevingsloket bij het onderdeel ‘Regels op de kaart’.

Een voorbeeld van een activiteit is het bouwen een woonwijk. Want daardoor verandert de ruimtelijke inrichting van een gebied. Een ander voorbeeld is het kappen van bomen. In het omgevingsplan staan ook bijzondere regels. U kunt de regels bekijken bij het onderdeel ‘Regels op de kaart’ in het Omgevingsloket.

Als gemeente maken we ook nieuwe plannen. Daarvoor moeten we meestal het omgevingsplan wijzigen. We leggen nieuwe plannen eerst ter inzage. Zo kan iedereen ze bekijken en er op reageren. We maken onze nieuwe plannen bekend op officielebekendmakingen.nl.

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 6 juli 2021 de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld. 

In de omgevingsvisie kijken we naar de toekomst voor onze gemeente, richting 2040. Hoe gaan we om met het landelijk gebied? Welke ontwikkelingen zien we in de grote kernen en hoe houden we de kleine kernen leefbaar? Wat moeten we doen voor een vitale economie? Hoe blijven we goed bereikbaar? En hoe doen we dat allemaal op een duurzame manier?

Lees meer over de omgevingsvisie op de pagina

Voor bepaalde plannen of ontwikkelingen moeten we onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu. Dat doen we in een Milieu Effect Rapportage (MER). Om de MER te kunnen uitvoeren, bepalen we eerst wat we precies gaan onderzoeken. En hoe we dat gaan doen. Dat schrijven we op in een notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Bekijk de notitie Reikwijdte en Detailniveau

We willen onze centra sterk, vitaal en toekomstbestendig houden. Daarom denken we na over de toekomst van onze centra. Dat schrijven we op in een centrumvisie.

Bekijk de centrumvisie voor Dedemsvaart.

Wilt u zelf bouwen of verbouwen in het centrum van Hardenberg of Dedemsvaart? Dan krijgt u te maken met het Kwaliteitsteam. 

Lees meer over het Kwaliteitsteam.

We vinden het belangrijk dat ontwerpen en bouwplannen voor gebouwen in de stad, het dorp en het buitengebied van goede kwaliteit zijn. En passen in het huidige beeld. We gebruiken deze nota's voor het toetsen van concrete bouwplannen. De Stadsbouwmeester van het Oversticht adviseert de gemeente hierover.

Lees meer over de welstandsnota's 

Bepaalde plekken kiezen we nu alvast uit om in de toekomst woningen op te kunnen bouwen. Die grond geven we dan een zogenaamd voorkeursrecht. 

Wil de eigenaar de grond verkopen? Dan mogen wij als gemeente als eerste deze grond kopen. Hoe dit werkt, staat in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De gemeenteraad krijgt na bekendmaking drie maanden de tijd om te beslissen over ons plan om grond hiervoor aan te wijzen. Is de gemeenteraad het met ons eens? Dan geldt het voorkeursrecht voor die plek voor drie jaar.

Lees meer over de Wet voorkeursrecht gemeenten

In een omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het Omgevingsplan. Daarvoor gebruiken ze soms een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregels

We werken in de gemeente met verschillende structuurvisies.

Bekijk de structuurvisies