Kosten

Ons water- en rioleringssysteem betalen we met de inkomsten uit de rioolheffing. Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten en heffing.

We hebben kosten voor investeringen. En voor beheer, onderhoud, onderzoek, en personeel. Deze kosten zijn niet elk jaar even hoog. We proberen de hoogte van de heffing zo min mogelijk te laten schommelen. Daarom betalen we grote verschillen uit de ‘Voorziening Riolering’. 

Kosten en uitleg

Is uw huis of bedrijfspand aangesloten op ons water- en rioleringssysteem? Dan betaalt u rioolheffing. Met het geld uit deze heffing zorgen we ervoor dat het systeem blijft werken. De heffing verschilt voor inwoners en bedrijven.

Wat mogen we betalen met het geld uit deze heffing?

In de Omgevingswet staat dat wij als gemeente een heffing mogen vragen aan onze inwoners en bedrijven. Dit mag niet hoger zijn dan de kosten die we maken voor het inzamelen en vervoeren van de volgende afvalwaterstromen:

 • huishoudelijk afvalwater
 • overtollig regenwater binnen de bebouwde kom
 • overtollig grondwater binnen de bebouwde kom

En voor werkzaamheden die we doen om ons water en rioleringssysteem in stand te houden.

Hoe hoog is de heffing?

Hoe gaat de heffing is leest u op de pagina over de rioolheffing.

Na 2027 verwachten we een structurele afname van de kosten. Dat komt omdat een groot deel van de drukriolering dan financieel is afgeschreven. Als het beleid gelijk blijft dan verwachten we voor de lange termijn dat inkomsten en uitgaven in balans zijn.

We moeten als gemeente een goede onderbouwing hebben voor de rioolheffing. Komende tijd onderzoeken we welke basis voor de heffing na 2027 het beste past bij onze gemeente. De resultaten daarvan nemen we mee in de voorbereidingen voor het programma van 2028-2032.

We doen investeringen aan het water- en rioleringssysteem. En we hebben kosten voor beheer, onderhoud, onderzoek, en personeel. Deze kosten zijn niet elk jaar even hoog. We proberen de hoogte van de heffing zo min mogelijk te laten schommelen. Daarom betalen we grote verschillen uit de ‘Voorziening Riolering’.

Hoe hoog zijn de kosten?

De kosten worden hoger als we meer onderhouds- en herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren. Ook van extra werkzaamheden, zoals het klimaatrobuust maken van onze leefomgeving, kunnen we de kosten niet altijd voorspellen.

Deze extra kosten betalen we uit de 'voorziening riolering'. Dit is een gemeentelijk budget dat we voor het water- en rioleringssysteem mogen gebruiken.

We hebben een kostendekkingsplan

In dit plan staan alle verwachte kosten in een periode van ongeveer 50 jaar. Zo bepalen we hoe hoog de rioolheffing moet zijn, en wat er nog uit de voorziening betaald moet worden. We letten erop dat de hoogte van de voorziening niet teveel stijgt in die periode.

Lees meer over dit thema op de themapagina. Lees de kosten als uitgeschreven tekst hieronder, of bekijk de tabel in het PDF-bestand (204,6 KB) (pdf, 204,64 KB).

Planvorming & Onderzoek

Onderzoek klimaatmaatregelen die te maken hebben met water
 • Jaarlijkse kosten: € 33.000;
 • Werkzaamheden: oplossen van knelpunten onderzoeken, meekoppelkansen onderzoeken, randvoorwaarden opstellen, klimaatrobuuste en natuurinclusieve leefomgeving, stresstesten vernieuwen;
 • Gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater;
 • Onderbouwing: door onderzoeken weten we of het systeem ook in de toekomst blijft werken;
 • Helpt mee aan doel:
  • In 2027 zijn klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit onderdeel van het gemeentelijk beleid.
  • In 2050 is de gemeente klimaatrobuust en natuurintensief ingericht.
Onderzoek biodiversiteit en hittestress
 • Jaarlijkse kosten: € 25.000;
 • Werkzaamheden: doorlopend onderzoek naar de biodiversiteit, hittestress onderzoeken;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: geen;
 • Onderbouwing: dit hoort niet bij de gemeentelijke watertaken, dus betalen we het uit de algemene middelen;
 • Helpt mee aan het doel:
  • In 2027 weten we hoe het staat met biodiversiteit in onze gemeente, en wat we moeten doen om die te houden of te verbeteren.
Inzet extra personeel
 • Jaarlijkse kosten: € 36.000;
 • Werkzaamheden: extra medewerkers voor planvorming en onderzoek naar biodiversiteit en hittestress;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: geen;
 • Onderbouwing: dit hoort niet bij de gemeentelijke watertaken, dus betalen we het uit de algemene middelen;
 • Helpt mee aan doel:
  • In 2027 zijn klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit onderdeel van gemeentelijk beleid.
  • In 2050 is de gemeente klimaatrobuust en natuurintensief ingericht.
  • In 2027 weten we hoe het staat met biodiversiteit in onze gemeente, en wat we moeten doen om die te houden of te verbeteren.

Bewustwording

Inzet extra personeel
 • Jaarlijkse kosten: € 36.000;
 • Werkzaamheden: extra tijdelijk personeel om inwoners/organisaties bewust te maken van biodiversiteit en hittestress;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: geen;
 • Onderbouwing: dit hoort niet bij de gemeentelijke watertaken, dus betalen we het uit de algemene middelen;
 • Helpt mee aan doel:
  • In 2027 zijn klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit onderdeel van gemeentelijk beleid.
  • Inwoners en organisaties begrijpen de noodzaak van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. En willen meedoen.
Bijdrageregeling
 • Jaarlijkse kosten: € 50.000;
 • Werkzaamheden: subsidieregeling voor inwoners om klimaatrobuuste maatregelen te nemen op eigen terrein;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: maatregelen op eigen terrein helpen mee aan een goed werkend water- en rioleringssysteem;
 • Helpt mee aan doel:
  • In 2027 zijn klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit onderdeel van gemeentelijk beleid.
  • Inwoners en organisaties begrijpen de noodzaak van klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. En willen meedoen.

Investeringen & Maatregelen

Maatregelen biodiversiteit & hittestress
 • Jaarlijkse kosten: € 83.000;
 • Werkzaamheden: werkzaamheden om biodiversiteit te verbeteren en hittestress te voorkomen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: geen;
 • Onderbouwing: dit hoort niet bij de gemeentelijke watertaken, dus betalen we het uit de algemene middelen;
 • Helpt mee aan doel:
  • In 2050 is de gemeente klimaatrobuust en natuurinclusief ingericht.
Maatregelen die te maken hebben met water
 • Jaarlijkse kosten: € 500.000;
 • Werkzaamheden: het waterrobuust maken van de openbare ruimte;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater;
 • Onderbouwing: door veranderingen in het klimaat wordt het droger, maar is de regen soms ook extremer. Daarom moeten we extra maatregelen nemen om onze taken ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren;
 • Helpt mee aan doel:
  • In 2050 is de gemeente klimaatrobuust en natuurinclusief ingericht.

Lees meer over dit thema op de themapagina. Lees de kosten als uitgeschreven tekst, of bekijk de tabel in het PDF-bestand (215 KB) (pdf, 215,04 KB).

Planvorming & Onderzoek

Planvorming en onderzoek
 • Jaarlijkse kosten: € 102.000;
 • Werkzaamheden: drukriolering opnieuw berekenen, kwaliteitseisen bijwerken, beheersystemen bijhouden, voorbereiden van de uitvoering en calamiteitenplan bijwerken;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater, regenwater, en grondwater;
 • Onderbouwing: de onderzoeken en plannen zorgen ervoor dat het systeem ook in de toekomst goed werkt;
 • Helpt mee aan doelen:
  • We kennen de omvang en kwaliteit van ons water- en rioleringssysteem.
  • We maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.
  • We weten wat we moeten doen bij calamiteiten.
Planvorming en onderzoek met partnerschappen
 • Jaarlijkse kosten: € 112.000;
 • Werkzaamheden: meebetalen aan samenwerking Ruimte voor de Vecht, en Samenwerking Noordelijke Vechtstromen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater, regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: de onderzoeken en plannen zorgen ervoor dat het systeem ook in de toekomst goed werkt;
 • Helpt mee aan doel: We maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.

Beheer & Onderhoud

Vrijvervalriolering
 • Jaarlijkse kosten: € 573.000;
 • Werkzaamheden: schoonmaken en inspecteren, kolken schoonmaken, storingen oplossen, en meldingen en klachten afhandelen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater, regenwater, en grondwater;
 • Onderbouwing: huishoudelijk afvalwater en regenwater worden door de vrijvervalriolering afgevoerd. Grondwater wordt door de hemelwaterriolen afgevoerd;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.
Rioolgemalen
 • Jaarlijkse kosten: € 220.000;
 • Werkzaamheden: schoonmaken en inspecteren, storingen oplossen, en NEN-keuringen (veiligheid) uitvoeren;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater;
 • Onderbouwing: rioolgemalen pompen zowel afvalwater als regenwater weg;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.
Drukriolering
 • Jaarlijkse kosten: € 803.000;
 • Werkzaamheden: schoonmaken en inspecteren, storingen oplossen, NEN-keuringen (veiligheid) uitvoeren, en meldingen en klachten afhandelen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater;
 • Onderbouwing: huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd door drukriolering;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.
Watersysteem
 • Jaarlijkse kosten: € 352.000;
 • Werkzaamheden: watergangen baggeren, oevers van de watergangen maaien, en beschoeiingen, duikers en wadi's onderhouden;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: een goed werkend watersysteem verzamelt en voert regenwater af. Wadi's houden het grondwater op peil;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.

Investeringen & Maatregelen

Vrijvervalriolering
 • Jaarlijkse kosten: € 161.000;
 • Werkzaamheden: relining en vervanging (als het nodig is);
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater, regenwater, en grondwater;
 • Onderbouwing: huishoudelijk afvalwater en regenwater worden door de vrijvervalriolering afgevoerd. Grondwater wordt door de hemelwaterriolen weggebracht;
 • Helpt mee aan doel: we maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.
Rioolgemalen
 • Jaarlijkse kosten: € 279.000;
 • Werkzaamheden: Vanaf 1 januari 2025 vervangen we elk jaar de elektrische installatie bij 10% van de gemalen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater;
 • Onderbouwing: rioolgemalen pompen zowel afvalwater als regenwater weg. De elektrische installatie van een gemaal gaat ongeveer 10 jaar mee;
 • Helpt mee aan doel: we maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.
Drukriolering
 • Jaarlijkse kosten: € 642.000;
 • Werkzaamheden: vanaf 1 januari 2025 vervangen we elk jaar de elektrische installatie bij 10% van onze pompen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater;
 • Onderbouwing: huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd door drukriolering. De elektrische installatie van een pomp gaat ongeveer 10 jaar mee;
 • Helpt mee aan doel: we maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.
Duikers
 • Jaarlijkse kosten: € 54.000;
 • Werkzaamheden: herstel- en vervangingsmaatregelen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: voor een goede inzameling en afvoer van regenwater moeten de duikers goed werken;
 • Helpt mee aan doel: we maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.
Drukriolering buitengebied
 • Jaarlijkse kosten: € 107.000;
 • Werkzaamheden: verbeteringen doorvoeren in het systeem;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater;
 • Onderbouwing: in het buitengebied moet het systeem verbeterd worden zodat ook in de toekomst het huishoudelijk afvalwater goed wordt afgevoerd door de drukriolering;
 • Helpt mee aan doel: we maken ons water- en rioleringssysteem geschikt voor de toekomst.

Andere werkzaamheden

Onkruidbestrijding op verharde grond
 • Jaarlijkse kosten: € 103.000;
 • Werkzaamheden: bestrijden van onkruid op verharde grond;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater;
 • Onderbouwing: onkruid kan zorgen dat het regenwater niet goed afstroomt;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.
Onderhoud wegen
 • Jaarlijkse kosten: € 230.000;
 • Werkzaamheden: onderhoud aan de weg waardoor water goed wegstroomt;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater;
 • Onderbouwing: als water niet goed weg kan stromen, veroorzaakt dat overlast en gevaarlijke situaties;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.
Straatvuil schoonmaken
 • Jaarlijkse kosten: € 195.000;
 • Werkzaamheden: straatvuil schoonmaken;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van regenwater;
 • Onderbouwing: om te voorkomen dat kolken verstopt raken en pompen sneller slijten;
 • Helpt mee aan doel: we onderhouden ons water- en rioleringsssysteem zo efficient mogelijk.

'Andere kosten' zijn kosten die niet onder één van de thema's vallen. Bijvoorbeeld kosten kosten energie en personeel. Lees de kosten als uitgeschreven tekst, of bekijk de tabel in het PDF-bestand (171 KB) (pdf, 170,81 KB).

Energie & Dataverbinding

Energie
 • Jaarlijkse kosten: € 500.000;
 • Werkzaamheden: elektriciteitskosten voor gemalen en pompen;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater;
 • Onderbouwing: rioolgemalen pompen huishoudelijk afvalwater en regenwater weg.
Dataverbinding
 • Jaarlijkse kosten: € 44.000;
 • Werkzaamheden: kosten van de dataverbinding;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater;
 • Onderbouwing: dankzij de dataverbinding waar een storing is en hoe we het kunnen oplossen.

Personeel

Vast personeel
 • Jaarlijkse kosten: € 420.000;
 • Werkzaamheden: werknemers in vaste dienst die zorgen dat de gemeentelijke watertaken worden uitgevoerd;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijke waterafval, regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: loonkosten van vast personeel mogen betaald worden van de heffing.
Ingehuurd personeel
 • Jaarlijkse kosten: € 266.000;
 • Werkzaamheden: ingehuurd medewerkers die helpen om de gemeentelijke watertaken uit te voeren;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijke waterafval, regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: loonkosten van ingehuurd personeel mogen betaald worden van de heffing.

Algemene kosten

 • Jaarlijkse kosten: € 900.000;
 • Werkzaamheden: algemene kosten die altijd gemaakt worden om de gemeentelijke watertaken uit te voeren. Denk aan leidinggeven, ICT, kosten van beheer en onderhoud van het gemeentehuis;
 • Helpt mee aan gemeentelijke watertaken: inzamelen en afvoeren van huishoudelijke waterafval, regenwater en grondwater;
 • Onderbouwing: algemene kosten mogen betaald worden van de heffing.