Voor elkaar

Coalitieakkoord - Hardenberg voor elkaar

U leest in thema 'Hardenberg voor elkaar' over de volgende onderwerpen:

Het sociaal domein omvat alle activiteiten, voorzieningen en organisaties die onze inwoners ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en het meedoen in de maatschappij bevorderen. Juist vanwege de reikwijdte van dit domein en de onderlinge verbanden, verdient het sociaal domein een prominente plek in dit coalitieakkoord.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De beleidsuitgangspunten die daarbij destijds binnen de gemeente Hardenberg zijn geformuleerd, blijven voor ons onverkort van kracht: Inwoners zijn primair verantwoordelijk voor hoe het met hen gaat. Onze inwoners zien naar elkaar om. Als zelfredzaamheid en omzien naar een ander (tijdelijk) niet mogelijk is, springt de gemeente bij.

Tegelijk is ons beleid in het sociale domein erop gericht om de samenwerking in de keten te versterken. In het belang van (kwetsbare) kinderen en inwoners zetten we in op verbetering van de samenwerking tussen scholen, huisartsen, hulpverleners, ziekenhuis, sportverenigingen en Samen Doen teams.

De afgelopen jaren is ook in de gemeente Hardenberg gebleken dat de Rijksbijdrage voor Jeugdwet en Wmo onvoldoende was. Uiteraard blijft het onze ambitie om met de middelen in het sociaal domein uit te komen binnen de Rijksbijdrage. Belangrijk is echter ook om binnen het sociaal domein reëel te begroten. Daarom is de gemeente gestart met het programma ‘Samen Door’. Daarin wordt met een pakket van maatregelen onder meer gewerkt aan het in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen van inwoners. In de eerste plaats zijn inwoners daarbij gebaat en ten tweede worden daardoor hogere kosten voorkomen. De ingezette maatregelen vanuit het programma ‘Samen Door’ zijn effectief. Dit programma zetten wij daarom voort.

Na de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is de gemeente Hardenberg in 2015 gestart met een pilot met sociale wijkteams. Inmiddels hebben de Samen Doen teams een vaste structuur gekregen binnen ‘Samen Doen Hardenberg B.V.’ De Samen Doen teams houden de opdracht om adequate en laagdrempelige integrale ondersteuning te bieden. Die past bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners en die binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd kan worden. In deze bestuursperiode onderzoeken we in hoeverre de integrale ondersteuning vanuit de Samen Doen teams verder kan worden verbreed. Waarbij wij de ingezette kwaliteitsslag doorzetten.

De gemeente Hardenberg nam met vijf andere Nederlandse gemeenten deel aan een pilot waarmee ervaring werd opgedaan met het ‘IJslandse preventiemodel’. Dit preventiemodel bewijst al ruim 20 jaar zijn waarde en zorgt voor een positieve leefomgeving. Waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Zonder middelengebruik.

De ervaringen uit deze pilot zijn zo positief, dat wij de uitgangspunten van het IJslandse model voortzetten en verbreden binnen de gemeente Hardenberg. Dat doen wij vanuit de Nederlandse aanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’, die voortbouwt op het IJslandse model. Verder gaan wij actief en in samenwerking met betrokken partijen met ons gezondheidsbeleid aan de slag. Zoals ook in onze ‘eigen’ GGD-visie is omschreven en waarbij positief gezondheidsbeleid het uitgangspunt is. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan ons lokale preventieakkoord.

Belangrijk uitgangspunt is dat iedereen in de gemeente Hardenberg de kans krijgt om mee te doen. In 2018 is Hardenberg al uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente. Inmiddels hebben wij een compleet en toekomstbestendig inclusiebeleid. Bij een toegankelijke samenleving ligt de aandacht op mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar bij een inclusieve samenleving gaat het ook om gelijke rechten, vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen, ongeacht identiteit, afkomst, leefstijlen, levensbeschouwing of (seksuele) geaardheid. Door begrijpelijk te communiceren draagt de gemeente eraan bij dat iedereen kan meedoen.

Het principe dat iedereen meedoet is ook de grondslag voor ons minimabeleid. Daarom heeft de gemeente Hardenberg een sterk en robuust minimabeleid waarin mensen tot 130% van de bijstandsnorm worden ondersteund. Wel constateren wij dat de vele goede initiatieven uit de afgelopen jaren hebben geleid tot een veelvoud aan fondsen en regelingen. Onder het motto ‘Genereus maar eenvoudig’ werkt deze coalitie de komende bestuursperiode aan eenvoudiger en minder regelingen, met behoud van het ruimhartige karakter van ons minimabeleid. Daarbij hebben wij aandacht voor calamiteiten en andere actuele ontwikkelingen, zoals energiearmoede.

Bij onze ontdekkingsreis naar de toekomst van de gemeente Hardenberg, geloven wij in de kracht van de samenleving. Deze kracht blijven wij benutten. Dat vraagt wel om een open houding van de (lokale) overheid naar onze inwoners en ondernemers. Een houding die aansluit bij initiatieven uit de samenleving en waarbij de gemeente vanuit een positieve ‘ja, mits’-benadering de ruimte biedt aan dergelijke initiatieven. Zonder deze ruimte in te vullen met onnodig beperkende regels. Maar ook een houding die oprechte ruimte biedt voor participatie van betrokken inwoners bij gemeentelijke initiatieven.

Wij nodigen inwoners, ondernemers, instellingen, partners en medeoverheden uit om ons te helpen om onze ambities te realiseren. We organiseren samenwerking rond opgaven die ertoe doen. Daarbij maken wij gebruik van positieve ervaringen die wij in de afgelopen periode hebben opgedaan met specifieke participatietrajecten in het ruimtelijke domein, zoals bij Broeklanden-Zuid en het Spindegebied. Maar ook met maatschappelijke akkoorden in het sociaal domein, zoals het lokale sport- en beweegakkoord, het ouderenakkoord en het preventieakkoord.

Vanuit de ambitie om de samenleving centraal te stellen en als lokale overheid meer aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven, ontwikkelen wij daarbij passend kernenbeleid. Daarbinnen faciliteren wij de Plaatselijke Belangen om op vereenvoudigde wijze financiële ondersteuning te krijgen voor kleinschalige zaken. Daarnaast gaan wij het Fonds Maatschappelijke Initiatieven beter benutten, bijvoorbeeld door eventuele klemmende voorwaarden los te laten. Een toegankelijk fonds moet initiatieven vanuit de samenleving verder aanjagen. Dorpsvisies kunnen richtinggevend zijn voor bestedingen vanuit het fonds.

Ook om die reden zetten wij onze bijdrage bij het opstellen van dorpsvisies voort en vergroten wij onze ondersteuning bij de uitvoering ervan. Dorpsvisies zijn waardevol en verdienen een serieuze aanpak met bijpassende gemeentelijke steun. De manier waarop wij daar invulling aan geven, zal onderdeel uitmaken van het op te stellen kernenbeleid.

Het onderwijs verdient vanzelfsprekend nadrukkelijke aandacht, als basis voor brede welvaart. Het onderwijsveld speelt een belangrijke rol bij educatie, talentontwikkeling en bij de samenwerking met het bedrijfsleven en gemeenten. De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren wij door de deelname aan de Human Capital Agenda van Regio Zwolle. Onze relatie met het primair-, het voortgezet- en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zetten wij voort en verstevigen wij verder. Onze ambitie is om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het hoger- en academisch onderwijs verder te versterken, door in gezamenlijkheid te werken aan hybride vormen van onderwijs. Bijvoorbeeld binnen de IQ BLVD, in samenwerking met de regio’s en andere innovatieve omgevingen.

Goed taalonderwijs draagt bij aan participatie en integratie. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor inburgering hebben wij daarom een uniform en kwalitatief goed aanbod voor inburgeraars. Dat helpt bij uitstroom naar werk, naar een vervolgopleiding of naar maatschappelijke activiteiten.

Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs budget om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. In nauw overleg met het onderwijs gaan wij plannen maken en uitvoeren, ondersteunend en aanvullend aan wat de scholen zelf al doen. Om bij te dragen aan het wegwerken van achterstanden en problematiek bij leerlingen en studenten die zijn ontstaan door corona.

Ten aanzien van onderwijshuisvesting blijft het onze ambitie om een scholenbestand te houden van een goede kwaliteit en van een passende omvang. Het pas geactualiseerde integrale huisvestingsplan voor het basisonderwijs vormt daarvoor het kader, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. We zetten in op duurzame basisscholen, die we kwalitatief op peil brengen en houden, zowel bouwkundig als functioneel. Daarbij houden we rekening met de zich ontwikkelende rol van basisscholen in de samenleving.

Sporten en bewegen is ontzettend belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarnaast bouwen mensen via de sport vaak een sociaal netwerk op. Het is dan ook onze ambitie om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Het doorzetten van het Sport- en beweegakkoord zorgt voor verbinding binnen de sport en brengt zowel de organisatie als financiering van de sport naar een hoger niveau. Wij willen blijven investeren in sport en in de sociaalmaatschappelijke rol van sportvoorzieningen. We kijken daarbij zowel naar de verenigingsporten als naar openbare sportvoorzieningen. De ingezette lijn van privatisering van sportaccommodaties zetten wij voort.

U vindt het complete coalitieakkoord 2022 - 2026 onderaan de pagina 'Coalitieakkoord' als Pdf-bestand.