Coalitieakkoord 2018-2022

CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een definitief coalitieakkoord gesloten voor de periode 2018-2022. Daarnaast hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de nieuwe collegeperiode.

Het coalitieakkoord kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Ambities

Het coalitieakkoord schetst de ambities voor de komende vier jaar onder het motto 'Verbindingen van betekenis'. Met het akkoord willen CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA op hoofdlijnen en uitgangspunten sturen. Dat biedt ruimte aan de volksvertegenwoordiging en de duale rol van de gemeenteraad.

Als het aan de coalitie ligt, komt de gehele gemeenteraad tot een gezamenlijke raadsagenda. CDA-voorman Martijn Breukelman licht toe: "Met deze aanpak kunnen alle partijen hun inbreng vergroten. Ook willen we zo meer ruimte bieden aan participatie."

Voor nieuwe vormen van bestuur zoekt de coalitie verbindingen met initiatieven uit de samenleving. Martijn Breukelman: "Deze coalitie is ambitieus en wil vooruit. Als we ons blijven openstellen voor vernieuwing, samenwerking en afstemming, kunnen we ons blijven ontwikkelen tot een gemeente die er toe doet. Onze ambitie is dat de beste aspecten van stad en land in de gemeente Hardenberg samenkomen."

Verbinden

Op het gebied van wonen en leven in Hardenberg is volgens het akkoord vooral vergrijzing van betekenis. Daarom zet de coalitie onder andere in op verbindingen tussen wonen en zorg.

Maar er is ook specifieke aandacht voor de gevolgen van de digitale wereld voor de jeugd.
Als het gaat om economische groei en werkgelegenheid is de coalitie onverminderd ambitieus: een versnelling op de economie is van groot belang. De nadruk ligt daarbij op het verbinden van economie, onderwijs en participatie.

Zondagsopenstelling winkels

Vanaf de zomer van 2018 gaan de partijen ervaring opdoen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. De coalitie gaat zo invulling geven aan de wens van een aantal ondernemers en inwoners, maar ook recht doen aan hen die hechten aan de zondagsrust.

Bereikbaarheid en parkeren

Voor een bereikbaar Hardenberg zet de coalitie in op het ontwikkelen van de N36, de spoorlijn Zwolle-Emmen en het opwaarderen van het stationsgebied. Ook wil de coalitie zich inzetten voor een station in Bergenheim. Voor dit alles is een eenduidig regionaal geluid nodig. Deze gewenste ontwikkelingen krijgen een plek in een op te stellen mobiliteitsplan.

De coalitie wil onderzoeken of betaald parkeren in Hardenberg een negatief effect heeft op de bezoekersaantallen van het centrum in Hardenberg. Daaraan gekoppeld wil de coalitie samen met de middenstand kijken naar andere vormen van parkeren en wordt ook afschaffing onderzocht.

Ruimte voor landbouw en natuur

De toekomst van 'landbouw en natuur' verdient volgens de coalitie speciale aandacht. Ook hier zoekt de coalitie naar de verbinding. Insteek is om zowel ruimte te bieden aan landbouw als aan natuur, zonder dat beide ontwikkelingen elkaar in de weg staan.

Duurzaamheid en sociaal beleid

Duurzaamheid staat de komende vier jaren hoog op de agenda. Hiervoor schetst de coalitie in het akkoord de uitgangspunten op hoofdlijnen. Op het sociale beleid wordt stevig ingezet op de bestrijding van armoede in de gemeente.

Voor senioren geldt dat zij in onze gemeente waardig ouder kunnen worden en daarom wordt een lokaal ouderenakkoord gesloten. De coalitie wil deze onderwerpen in de komende periode verder vorm geven.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Coalitieakkoord_2018-2022.pdf PDF 1 MB Download (Coalitieakkoord 2018-2022)