Financiën en organisatie

U leest in onderdeel ‘Financiën en organisatie’ van het coalitieakkoord de volgende onderwerpen:

Financiën

De gemeente Hardenberg wil haar solide financiële positie behouden en verstevigen. Een positie die bevestigd wordt door de provincie als toezichthouder en door de accountant en die wij mede beoordelen aan de hand van de financiële kengetallen van de commissie Depla. Bij deze gezonde financiële huishouding hoort dat risico’s voldoende kunnen worden afgedekt met een adequaat weerstandvermogen. Wij hanteren daarbij een factor tussen 1.0 en 1.4 om de som van de risico’s af te kunnen dekken. De niet-benutte belastingcapaciteit vormt een onderdeel van het weerstandsvermogen.

Wij streven naar een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat betekent dat gemeentelijke belastingen met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd. Daarnaast blijven we zoeken naar een goede balans tussen de categorieën in de Onroerende zaakbelasting (Ozb).

Ten aanzien van de planning- en control-cyclus streven wij naar verdere transparantie en overzichtelijkheid.

Tegelijkertijd is Hardenberg een gemeente met ambitie. Die ambitie ziet op groei, ontwikkeling, een goed voorzieningenniveau én een nadrukkelijk sociale identiteit. Deze ambities vragen om investeringen, die wij dankzij de solide financiële positie van de gemeente Hardenberg met vertrouwen kunnen doen. Hoewel de investeringen nog nader uitgewerkt moeten worden, geven wij daar in deze paragraaf al wel de richtinggevende uitgangspunten voor. Wij voegen daar wel nadrukkelijk aan toe dat onze financiële situatie, de beoogde investeringsruimte én investeringsbehoefte aan veranderingen onderhevig kunnen zijn en mede afhankelijk zijn van de actualiteit.

De komende bestuursperiode richten wij ons bij de uitgaven en investeringen op de volgende drie onderdelen:

  1. Substantiële prijsstijgingen bij geplande investeringsprogramma's;
  2. Voorzetting programma’s met incidentele middelen;
  3. Investeringswensen uit dit coalitieakkoord.

Ad 1) Stelpost prijsontwikkeling geplande investeringen

In eerdere begrotingen zijn al verschillende investeringen voor de periode 2022 – 2025 opgenomen. Het ‘IHP Onderwijs’ is daar een belangrijk onderdeel van. De huidige bouw- en ontwikkelprijzen zijn echter fors gestegen ten opzichte van het moment waarop deze kosten zijn geraamd. Over de volle breedte houden wij rekening met prijsstijgingen tot 10%. We stellen daarom voor om over de gehele linie van investeringen een bedrag van € 5,5 miljoen te reserveren voor oplopende kosten als gevolg van de huidige marktomstandigheden.

Ad 2) Voortzetting programma’s met incidentele middelen

Ten aanzien van bestaande programma’s met een aflopende incidentele financiering geldt dat het voortzetten van deze programma’s een bedrag van circa € 9 miljoen voor een periode van 3 jaar vraagt (het jaar 2022 is veelal reeds gedekt in de huidige begroting). Hieronder vallen bijvoorbeeld het evenementenbeleid, het economische programma, erven met kwaliteit, het inclusiebeleid, de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en het Fonds Maatschappelijke Initiatieven.

Ad 3) Nieuw investeringsprogramma

Bij de ambities van deze coalitie past ook een ambitieus investeringsprogramma. Rekening houdend met de te verwachten ontwikkeling van onze algemene reserve, vinden wij het volstrekt verantwoord om een substantieel deel ervan in te zetten als extra investeringsruimte. Wanneer wij voor een nieuw investeringsprogramma een bedrag van € 30 miljoen reserveren (naast de stelpost voor prijsontwikkeling en de voortzetting van bestaande programma’s), blijft daarmee nog steeds een algemene reserve over die als uitstekend kan worden gekwalificeerd en waarmee ruimschoots aan de criteria voor het gemeentelijk weerstandsvermogen wordt voldaan.

Organisatie die aansluit bij onze ambities

Bij de reeds bestaande en nieuwe gemeentelijke ambities hoort een ambtelijke organisatie die daar naadloos op aansluit en die in staat is om uitvoering te geven aan de veranderende verhouding van de lokale overheid ten opzichte van de samenleving. De ontwikkeling die de ambtelijke organisatie doormaakt vanuit de ontvlechting van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg ondersteunen wij, mede omdat binnen deze ontwikkelingsrichting de samenleving centraal staat. Wij dagen de ambtelijke organisatie uit om zowel in formatieve als kwalitatieve zin aan te sluiten op de ambities van dit coalitieakkoord. Alsmede op de ruimtelijke en economische ontwikkelingen zoals die jaarlijks in de begroting worden opgenomen.

Waar voor ons de samenleving centraal staat, vinden wij dat de gemeentelijke overheid optimaal bereikbaar moet zijn. Dat geldt voor de organisatie van onze dienstverlening en voor de manier waarop wij contact hebben met onze inwoners en ondernemers. Begrijpelijke communicatie op basis van het programma ‘Direct Duidelijk Doen’ is daarbij ons uitgangspunt.

Download het coalitieakkoord als PDF