Toezicht Wmo en jeugdwet

Als gemeente moeten we toezicht houden op de kwaliteit van de ondersteuning. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook moeten wij controleren of inwoners de zorg krijgen waarvoor betaald wordt. En of die ondersteuning klopt volgens de wet. Wij hebben het toezicht op de Wmo op verschillende plaatsen geregeld.

Voor de Jeugdwet is het anders geregeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) let op de kwaliteit van jeugdhulp.

Toezicht op rechtmatigheid

De toezichthouder Wmo en Jeugd is bij ons in dienst. De toezichthouder kijkt of de verstrekte Wmo-voorzieningen en Jeugdwet rechtmatig zijn. Dat betekent dat we controleren of zorgaanbieders en cliënten de geldende regels en besluiten volgen. Dat doen we door door onderzoek naar één of meer bepaalde onderdelen. Of omdat er signalen zijn dat een voorziening niet goed is. Ook meldingen via het Meldpunt Zorg kunnen reden zijn voor onderzoek.

De toezichthouder werkt samen met toezichthouders in de regio, onder andere via het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland.

Toezicht op kwaliteit

De GGD IJsselland controleert de kwaliteit van de Wmo-zorg. Dat doet zij in opdracht voor de gemeente Hardenberg. Wij hebben als gemeente afspraken met verschillende aanbieders. Die aanbieders bieden zorg aan onze inwoners. De controle is ook voor aanbieders die via een persoonsgebonden budget wordt ingehuurd.

De toezichthouders van de GGD IJsselland doen onderzoek

Dat zijn onderzoeken over meldingen die zij krijgen. Dat kan een signaal, een gebeurtenis of voorval zijn. Ook doen ze onderzoek vanuit verschillende thema’s.

Zorgaanbieders hebben een meldplicht bij de GGD

Zij moeten calamiteiten en geweldsincidenten melden. Op de website van de GGD IJsselland vindt u meer informatie over:

  • het toezicht door de GGD.
  • het melden van een calamiteit of incident.

Naar de website van de GGD IJsselland

Klopt er iets niet of denkt u dat er iets niet klopt?

Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Geef dit dan aan ons door. Wij houden de informatie die u aan ons geeft geheim. Anoniem melden kan ook. We zorgen er altijd voor dat u niet zonder zorg of hulp komt te zitten.

U kunt uw melding doorgeven

U kunt een e-mail sturen naar toezicht@hardenberg.nl. Of bellen met 14 0523. U kunt onderaan de pagina een digitaal formulier invullen. Schrijft u liever een brief? Stuur die dan naar:

Gemeente Hardenberg
Aan toezichthouder Wmo & Jeugd
Postbus 500
7770 BA  Hardenberg

Onze toezichthouder onderzoekt uw melding

De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd. Daarom krijgt u geen informatie over het resultaat van het onderzoek.