Plan afval- en grondstoffeninzameling

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in? En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Maatregelen die de gemeente vanaf 2025 kan nemen staan in het nieuwe Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan. Het college van B&W heeft het grondstoffenplan naar de gemeenteraad gestuurd.

Grondstoffenbeleidsplan

We zorgen voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metalen en drankkartons (PMD), oud papier en karton (OPK) en glas zamelen we al gescheiden in. Het huishoudelijk restafval dat nog overblijft bestaat voor 80% uit waardevolle en herbruikbare grondstoffen die nog gescheiden kunnen worden.

Per inwoner zamelen we nog ruim 100 kilo restafval per jaar in. Die hoeveelheid nam de afgelopen jaren nauwelijks af. Het inzamelen en verwerken van restafval kost veel geld. Dit wordt naar verwachting alleen nog maar duurder. Daarbij komt er veel CO2 vrij. Waardevolle en herbruikbare grondstoffen gaan verloren.

In het nieuwe gemeentelijke grondstoffenbeleidsplan 2024-2030 staat dat de gemeente waardevolle grondstoffen nog beter gescheiden wil inzamelen. Zo kunnen we de hoeveelheid restafval in 2030 terugbrengen naar 50 kilo per inwoner per jaar. Hierdoor verbranden we minder restafval en stoten we minder CO2 uit.

Om dit doel te bereiken, willen we afval zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan door hergebruik van producten of waardevolle grondstoffen te stimuleren. En door nog meer GFT, textiel, PMD of kapotte apparaten gescheiden in te zamelen. In het plan staat dat het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk moet zijn om grondstoffen gescheiden aan te bieden. In sommige gevallen is maatwerk nodig.

Maatregelen vanaf 2025

In het grondstoffenplan staan concrete maatregelen die de gemeente vanaf 2025 kan nemen. De maatregelen richten zich op preventie & bewustwording, service & inzamelvoorzieningen, prijsprikkel/diftar en techniek & innovatie.  

De gemeente wil inwoners goed en op een positieve manier informeren over de mogelijkheden om afval te voorkomen en het beter en meer scheiden van afval. Hergebruik van producten zorgt voor minder afval. Daarom wil de gemeente inwoners stimuleren meer duurzame producten te kopen die langer meegaan, wijzen op de mogelijkheden voor reparatie in een repair caf├ę en hergebruik stimuleren met bijvoorbeeld ruilmarkten.

Inwoners van hoogbouwwoningen hebben per jaar ruim 20 kilo aan GFT. Zij willen hun GFT-afval graag gescheiden aanbieden. In het grondstoffenplan staat dat dit vanaf 2025 mogelijk moet zijn. Hierdoor daalt de hoeveelheid restafval per inwoner met 3 kilo.

Restafval wordt nu nog elke 4 weken huis-aan-huis ingezameld, maar inwoners bieden hun restafval gemiddeld minder vaak aan. Daarom wil de gemeente volgens het grondstoffenplan het restafval vanaf 2025 nog 1 keer per 6 weken inzamelen. Daarna kan de gemeente ervoor kiezen restafval nog minder vaak aan huis in te zamelen.

Naast de huis-aan-huis inzameling is er de mogelijkheid om restafval tegen betaling weg te brengen naar een ondergrondse container. Huishoudens in het buitengebied kunnen een extra minicontainer aanvragen.

Het aantal textielcontainers kan worden uitgebreid van 17 naar 22. Ook door goed uit te leggen wat er allemaal in de textielcontainer mag, kunnen we meer textiel gescheiden inzamelen.

Om verspilling van papier tegen te gaan, kan vanaf 2025 de ja-ja sticker ingevoerd worden. Hierbij ontvangen huishoudens zonder sticker geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar wel huis-aan-huisbladen. Alleen huishoudens met deze ja-ja sticker krijgen ongeadresseerd reclamedrukwerk.

De gemeente wil onderzoeken hoe de milieustraat beter gebruikt kan worden. Ook kan het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP-wagen) ingezet worden om buiten de milieustraat meer grondstoffen in te zamelen. Denk aan klein chemisch afval, kleine hoeveelheden piepschuim, vlakglas of elektrische apparaten.

De afval-app van ROVA wordt in de loop van 2025 uitgebreid met een scheidingswijzer. Of inzicht in het aantal aanbiedingen.

De afvalstoffenheffing blijft kostendekkend, met een vast tarief en een variabel tarief per aanbieding van het restafval (diftar). Wel staat in het grondstoffenplan dat de verhouding kan veranderen met een lager vast deel (70%) en een hoger variabel deel (30%). Zo worden huishoudens nog meer gestimuleerd om grondstoffen te scheiden, zodat er minder restafval overblijft.

Sommige maatregelen worden nog niet ingevoerd

In het grondstoffenplan staan ook maatregelen die nog niet (meteen) worden ingevoerd.

Er is veel behoefte aan het inzamelen van luiers, maar er is in Nederland onvoldoende capaciteit om luiers te recyclen. We gaan de gescheiden inzameling van luiers onderzoeken zodra er voldoende recyclingmogelijkheden zijn.

We gaan door met het inzamelen van oud papier door vrijwilligers van verenigingen.

De inzamelfrequentie van PMD blijft gelijk. De gemeente wil inzetten op een hogere kwaliteit van het ingezamelde PMD.

Meedenken over de uitvoering van het plan

Het grondstoffenbeleidsplan is nu klaar. Het college van B&W stuurt het plan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt het plan op 18 juni in de ori├źnterende rond en neemt op 2 juli een besluit.

Als de gemeenteraad instemt met het grondstoffenplan, dan maken we een uitvoeringsplan. Ook dan kunnen inwoners weer meedenken. Bijvoorbeeld over de plekken van nieuwe textielcontainers. Of inzamelpunten voor GFT.