Organogram van de ambtelijke organisatie

Op deze pagina leggen we uit hoe de ambtelijke organisatie van onze gemeente is opgebouwd. En welk domein verantwoordelijk is voor welke taken.

U kunt het organogram ook onderaan deze pagina bekijken in de afbeelding. Klik erop om het te vergroten. 

Hoofd van de organisatie

Aan het hoofd van onze organisatie staat de gemeentesecretaris / algemeen directeur.

Deze persoon is verantwoordelijk voor de afdelingen Concernstaf en Concerncontrol. En geeft leiding aan het CMT (Concern Management Team).

CMT

Het concernmanagementteam (CMT) bepaalt de organisatiebrede kaders. Het CMT bestaat uit de algemeen directeur en de vier concernmanagers (Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied en Bedrijfsvoering).

Het CMT overlegt elke week over organisatiebrede onderwerpen en voorstellen. En overlegt meerdere keren per jaar met het college.

Concern

Het concern bestaat uit verschillende clusters. Zij werken aan de verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie. Taken die onder het concern vallen zijn: control, informatieveiligheid en gegevensbescherming, bestuurs- en managementondersteuning (zoals secretariaat collegeleden), openbare orde & veiligheid, organisatieontwikkeling en informatiemanagement.

Domeinen en teams

Het domein Bedrijfsvoering zorgt voor de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en interne afdelingen. Ze adviseren en ondersteunen de organisatie en collega's van andere domeinen. Taken als inkoop, personeel, ICT, communicatie, financiën en archivering vallen onder bedrijfsvoering. Ook het directe contact met inwoners en ondernemers via de telefoon en de publieksbalie vallen onder bedrijfsvoering. 

Onder Bedrijfsvoering vallen de volgende teams

 • Bedrijfsbureau
 • Publieksdienst
 • Finance & Control
 • HR, Juridische zaken & Communicatie
 • ICT, Intern Service Punt & Facilitaire Zaken
 • Inkoop, Verzekeringen & Belastingen & Gegevensmanagement
 • Documentaire Informatievoorziening / Archief

 

Maatschappelijk domein is het domein dat gaat over de sociale dienstverlening van onze gemeente. Denk aan onderwijs, werk en inkomen. Maar ook zwembaden de Slag, Hattemat en de Kiefer vallen onder Maatschappelijk Domein. En theater De Voorveghter. 

Deze teams vallen onder Maatschappelijk domein

 • Bedrijfsvoering & Ondersteuning
 • Beleid
 • Theater De Voorveghter
 • Sport & Accommodaties
 • Werk & Inkomen
 • Wmo, Jeugd en Onderwijs

Openbaar Gebied zorgt voor de inrichting én het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. Dit domein richt zich op taken als verkeer en vervoer, infrastructuur, water, riolering, groen en parkeren. 

Deze teams vallen onder Openbaar Gebied

 • Bedrijfsbureau
 • Infrastructuur, Gebouwen & Gronden
 • Buitendienst Rayon 1 (Ommen en West)
 • Buitendienst Rayon 2 (Hardenberg Kern, Noord, Zuid)
 • Buitendienst Rayonoverschrijdende werken

Ruimtelijk domein houdt zich onder andere bezig met ruimtelijke en stedenbouwkundige projecten. En met vergunningen en handhaving. Ook de gebiedseconomie en het contact met ondernemers vallen onder Ruimtelijk domein.

Deze teams horen bij Ruimtelijk domein

 • Bedrijfsbureau
 • Beleid & Gebiedseconomie
 • Ruimte & Projecten
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving