Kinderopvangvoorziening starten

Bent u van plan om een nieuw kindercentrum of gastouderbureau te openen, of als gastouder kinderen op te vangen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Hiervoor doet u een ‘verzoek voor toestemming tot exploitatie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang’. 

Voldoet u als kinderdagverblijf, organisatie voor buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang? Dan komt u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Iedereen kan het LRK bekijken.

Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag krijgen als ze gebruikmaken van kinder- of gastouderopvang die in het LRK staat. Meer informatie leest u op www.toeslagen.nl.

Opname in register kinderopvang

Op de website van de Rijksoverheid vindt u verschillende formulieren. Hiermee kunt u een verzoek tot toestemming tot exploitatie en opname in het LRK doen. Of een wijziging van de geregistreerde gegevens doorgeven. Er zijn verschillende formulieren voor:

  • Gastouderopvang*
  • Gastouderbureau
  • Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang **

*Bent u een gastouder? Dan kunt u een verzoek alleen doen via een gastouderbureau dat al in het register staat. Het verzoek moet dan door het gastouderbureau worden gedaan bij de gemeente waar de gastouderopvang plaatst vindt.

** Bij een combinatie van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang moet u blad 2 van dit formulier 2 keer invullen.

Stuur de ingevulde formulieren via mail naar gemeente@hardenberg.nl. Of per post naar Gemeente Hardenberg, postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Kosten

Voor het aanvragen van toestemming tot exploitatie en registratie in het LRK betaalt u kosten (leges). 

  • Voor het in behandeling nemen van aanvragen tot exploitatie en registratie van een kinderdagverblijf, BSO, gastouderbureau betaalt u € 687,60. 
  • De aanvraag van een registratie gastouderopvang kost € 238,40. 
  • Een verhuizing betekent een nieuwe registratie en daarvoor betaalt u dus ook leges.

Behandeling aanvraag

De GGD IJsselland controleert of de opvang aan de wettelijke eisen voldoet. Daarom doen zij onderzoek op de plaats waar de opvang plaats vindt. Of in geval van een gastouderbureau bij dat bureau.

U krijgt binnen 10 weken na de aanvraag het besluit te horen. Is het besluit positief? Dan wordt u opgenomen in het landelijk register. De gebruikers van uw opvang kunnen dan een vergoeding voor kinderopvang krijgen van de belastingdienst.

Inspectie

Er mogen pas echt kinderen worden opgevangen als het college van Burgemeester en Wethouders officieel een besluit heeft genomen over de opname van de voorziening in het landelijk register.

De GGD controleert daarna periodiek of de voorziening aan de wettelijke eisen voldoet. Voor het handhaven van de wettelijke kwaliteitseisen geldt het gemeentelijk handhavingsbeleid.

Wijzigingen doorgeven

Bent u opgenomen in het landelijk register? Dan bent u verplicht om wijzigingen in de geregistreerde gegevens bij ons te melden. De wijzigingsformulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid.