Raadsinformatiebijeenkomsten Evenementenbeleid en Jeugdhulp

31 mei 2024

Op 4 juni zijn er 2 informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis. De bijeenkomst over het Evenementenbeleid is in de Hardenbergzaal. In de Raadzaal gaat het over Jeugdhulp.

Ontwikkelingen Jeugdhulp

Omdat het jeugdzorgstelsel al langere tijd minder houdbaar blijkt qua uitvoering en geld, is door het Rijk de ‘Hervormingsagenda jeugd 2023-2028’ opgesteld. Het Rijk geeft hierin meer richting aan hoe de jeugdhulpverlening eruit moet zien. De gemeente heeft een taak om dit uit te voeren.   

In december 2023 is de gemeenteraad met een raadsbrief geïnformeerd over de algemene ontwikkelingen rondom jeugdhulp. De raadsinformatiebijeenkomst is een vervolg op die raadsbrief. Doel van de bijeenkomst is om de raadsleden op detailniveau te informeren. Het gaat dieper in op alle verschillende onderdelen van de jeugdhulp. Wat speelt er landelijk, wat betekent dat voor de gemeente Hardenberg. Welke stappen zijn gezet, welke pilots lopen er. En wat doet de gemeente allemaal op al die verschillende onderdelen? Waarbij het uiteindelijke doel is om inwoners beter te helpen als hulp of ondersteuning nodig is.

 

Uitgangspunten nieuw Evenementenbeleid

De gemeente gaat een nieuw evenementenbeleid maken. Het huidige beleid is toe aan een update. Dat heeft onder andere te maken met corona. Sinds die tijd is er namelijk veel veranderd in de evenementensector.  

In het evenementenbeleid staat hoe de gemeente Hardenberg wil omgaan met evenementen. Bij het nieuwe beleid gaat het om aanpassingen voor de korte en de lange termijn. Voor de korte termijn is er een aanpassing nodig van de subsidieregeling voor evenementen. Voor de lange termijn is er aanpassing nodig op onderdelen van het huidige beleid.  

Raadsleden horen tijdens de informatiebijeenkomst wat er allemaal speelt rondom evenementen in de gemeente en daarbuiten. Ze krijgen informatie over hoe het proces voor het nieuwe beleid gaat lopen. Ook is er een plan van aanpak gemaakt, dat wordt besproken. Verder bespreken raadsleden, wethouder en ambtenaren de wensen van de raad voor dit nieuwe beleid

De verwachting is dat het nieuwe beleid in de oriënterende ronde in december wordt behandeld. 


De agenda en eventuele documenten vindt u in het raadsinformatiesysteem

Naar alle nieuwsberichten van de gemeenteraad