Minder afval en meer waardevolle grondstoffen

5 juni 2024

Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in? En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Maatregelen die de gemeente vanaf 2025 kan nemen staan in het nieuwe Gemeentelijke Grondstoffenbeleidsplan. Het college van B&W heeft het grondstoffenplan naar de gemeenteraad gestuurd.

We zamelen groente-, fruit- en tuinafval (GFT), maar ook plastic, metalen en drankkartons (PMD), oud papier en karton (OPK) en glas gescheiden in. Daarnaast zamelen we per inwoner ruim 100 kilo restafval per jaar in. Dat restafval bestaat voor 80% uit waardevolle en herbruikbare grondstoffen die nog gescheiden kunnen worden.

50 kilo minder per jaar

In het nieuwe gemeentelijke grondstoffenbeleidsplan 2024-2030 staat dat de gemeente die waardevolle grondstoffen nog beter gescheiden wil inzamelen. Zo kunnen we de hoeveelheid restafval in 2030 terugbrengen naar 50 kilo per inwoner per jaar. Hierdoor verbranden we minder restafval en stoten we minder CO2 uit.

Afval voorkomen

Om dit doel te bereiken, willen we afval zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan door hergebruik van producten of waardevolle grondstoffen te stimuleren. En door nog meer GFT, textiel, PMD of kapotte apparaten gescheiden in te zamelen.

Maatregelen vanaf 2025

In het nieuwe grondstoffenplan staan concrete maatregelen die het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk maken om grondstoffen gescheiden aan te bieden. Het voorstel is om de volgende maatregelen vanaf 2025 te nemen.

  • De gemeente wil inwoners goed en op een positieve manier informeren over de mogelijkheden om afval te voorkomen en het beter en meer scheiden van afval. En inwoners stimuleren meer duurzame producten te kopen die langer meegaan of producten te repareren of opnieuw te gebruiken.
  • Voor inwoners van hoogbouwwoningen moet het vanaf 2025 mogelijk worden hun GFT gescheiden aan te bieden.
  • Het voorstel is het restafval vanaf 2025 nog 1 keer per 6 weken in te zamelen. Naast de huis-aan-huis inzameling is er de mogelijkheid om restafval tegen betaling weg te brengen naar een ondergrondse container. Huishoudens in het buitengebied kunnen een extra minicontainer aanvragen.
  • Het aantal textielcontainers kan worden uitgebreid van 17 naar 22.
  • Door invoering van de ja-ja sticker ontvangen huishoudens zonder sticker geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar wel huis-aan-huisbladen.  Alleen huishoudens met deze ja-ja sticker krijgen ongeadresseerd reclamedrukwerk.
  • De gemeente wil onderzoeken hoe de milieustraat beter gebruikt kan worden. Ook kan het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP-wagen) ingezet worden om buiten de milieustraat meer grondstoffen in te zamelen.
  • De afval-app van ROVA wordt in de loop van 2025 uitgebreid met een scheidingswijzer of inzicht in het aantal aanbiedingen.
  • De afvalstoffenheffing blijft kostendekkend, maar de verhouding kan veranderen met een lager vast tarief (70%) en een hoger variabel tarief per aanbieding van het restafval (30%).

Sommige maatregelen worden nog niet ingevoerd

In het grondstoffenplan staan ook maatregelen die nog niet (meteen) worden ingevoerd. Zo is er veel behoefte aan het inzamelen van luiers, maar er is in Nederland onvoldoende capaciteit om luiers te recyclen. In het grondstoffenplan staat dat de gemeente de gescheiden inzameling van luiers gaat onderzoeken zodra er voldoende recyclingmogelijkheden zijn.

Ook is het voorstel om door te gaan met het inzamelen van oud papier door vrijwilligers van verenigingen. De inzamelfrequentie van PMD blijft gelijk. De gemeente wil inzetten op een hogere kwaliteit van het ingezamelde PMD.

Hoe kwam het grondstoffenplan tot stand?

Inwoners konden meedenken en meepraten over het plan. In het voorjaar van 2023 konden inwoners meedoen aan een onderzoek over afvalinzameling en het scheiden van afval. Op het online participatieplatform Samen Hardenberg konden inwoners ideeën inbrengen en reageren op ideeën. Ook zijn gesprekken gevoerd op straat over afval, afvalscheiding en ideeën om verspilling van grondstoffen te voorkomen.

Uitvoering van het plan

Het college van B&W legt het plan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt het plan op 18 juni in de oriënterende ronde en neemt op 2 juli een besluit.

Als de gemeenteraad instemt met het grondstoffenplan, maken we een uitvoeringsplan. Ook dan kunnen inwoners weer meedenken. Bijvoorbeeld over de plekken van nieuwe textielcontainers of inzamelpunten voor GFT.

Bekijk alle informatie op hardenberg.nl/grondstoffenplan