Financiën op orde, kansen voor investeringen in beeld

16 mei 2024

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. De jaarrekening over 2023 toont zwarte cijfers. De gemeente heeft in de afgelopen jaren flink kunnen sparen. Dat geld komt de komende jaren goed van pas. Want het college van B&W wil blijven investeren in de groei en bloei van de gemeente Hardenberg. In de perspectiefnota zet het college op een rij welke kansen er zijn voor investeringen in de komende jaren. En hoeveel geld daarvoor nodig is.

Elk voorjaar maakt de gemeente de financiële balans op. Uit het financiële jaarverslag blijkt dat de gemeente er financieel nog steeds goed voor staat. De gemeente hield in 2023 € 13,3 miljoen meer over dan werd verwacht. Een groot deel van dit bedrag is nodig om verder te gaan met projecten en plannen die al zijn gestart en waarvoor in 2023 geld was gereserveerd (€ 5,9 miljoen). Bijna € 1,5 miljoen van het overschot is bedoeld voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Dit geld heeft de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangen en wordt in 2024 gebruikt. De rest van het bedrag gaat in de gemeentelijke spaarpot. Daar zat eind 2023 ruim € 90 miljoen in.

'Groei en bloei van de gemeente Hardenberg'

Wethouder Didi Dorrestijn: “We zijn blij dat we er financieel goed voor staan. Want het zijn onzekere tijden. Het is onrustig in de wereld en in de samenleving. De toekomst laat zich niet voorspellen, maar we verwachten dat de komende jaren in financieel opzicht minder rooskleurig zijn. Dan is het prettig om een goed gevulde spaarpot te hebben. Zo’n € 30 miljoen in onze spaarpot houden we achter de hand als buffer. De rest van het geld kunnen we de komende jaren gebruiken om te investeren in de groei en bloei van de gemeente Hardenberg.”

Investeren in de kwaliteit van leven en de leefomgeving van inwoners

Het college van B&W heeft veel ambities. En wil de brede welvaart in de gemeente Hardenberg behouden en versterken. Door te investeren in de kwaliteit van leven en de leefomgeving van inwoners wil het college zorgen voor groei en bloei.

Didi Dorrestijn: “Om onze ambities waar te maken, is de komende jaren veel geld nodig. Maar we kunnen het geld maar één keer uitgeven en we kunnen niet alles tegelijk doen. Daarom willen we samen met de raad goed nadenken over de keuzes die we maken. Daarvoor hebben we in beeld gebracht welke nieuwe investeringen we de komende jaren kunnen doen. En hoe we dat gaan betalen. We hebben ook gekeken wat er nodig is om bestaande voorzieningen voor de toekomst te behouden. En om wetten en regels uit te voeren. Daarbij zijn we ons er goed van bewust dat we voor het realiseren van onze ambities ook afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van personeel.”

De kansen voor investeringen in de komende jaren staan in de perspectiefnota, die het college aan de raad aanbiedt.

Woningbouw, verkeersveiligheid en economie

Om te blijven groeien wil het college de komende jaren extra geld uittrekken voor woningbouw. Het college wil ook investeren in verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het centrum van Hardenberg. Zo wil het college geld uittrekken voor de Europaweg, een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Haardijk en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N377 en de N36.

Om ervoor te zorgen dat Hardenberg een volwaardig theater houdt, is een forse investering nodig. Ook wil het college samen met partners investeren in het station en het plan om van het stationsgebied een bruisend, aantrekkelijk en verkeersveilig gebied te maken. Een gebied dat klaar is voor de komst van de Nedersaksenlijn.

Daarnaast zijn er de komende jaren investeringen nodig in economie en werkgelegenheid.

Sport, cultuur, welzijn en maatschappelijke accommodaties

Het college wil ook investeren in de bloei van inwoners. Met een financiële bijdrage vanuit het Kernenbeleid wil het college zaken die bijdragen vitaliteit en leefbaarheid in de kernen stimuleren. Ook multifunctionele accommodaties (mfa’s) zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Het college doet daarom het voorstel om de komende jaren flink te investeren in nieuwe en bestaande mfa’s. Ook wil het college geld uittrekken voor een nieuw sportpark in Dedemsvaart en goede binnensportaccommodaties. Het college wil ook extra geld uittrekken voor duurzame schoolgebouwen.

Verder vindt het college het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen in de samenleving. Daarom wil het college inzetten op de financiële bestaanszekerheid van inwoners.

Een voorstel voor de dekking van de investeringen

In de perspectiefnota 2025 geeft het college aan hoeveel geld er de komende jaren nodig is voor deze investeringen. Volgens burgemeester en wethouders kan de gemeente een deel van de spaarpot gebruiken om de investeringen te betalen. Wel worden dan de jaarlijkse kosten hoger omdat investeren leidt tot hogere kosten voor onderhoud en afschrijving.

Het college zoekt voor de investeringen ook de samenwerking met partners. En wil gebruik maken van bijdragen uit de Regiodeals.

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen

De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota en jaarstukken nog voor de zomervakantie in oriënterende rondes en de raadsvergaderingen. Nadat de gemeenteraad de voorstellen voor investeringen heeft besproken, werkt het college van B&W dit verder uit in de begroting voor 2025. Die volgt na de zomer.