Privacyverklaring Samen Doen

Samen Doen Hardenberg verzorgt de taken van de gemeente op het gebied van WMO begeleiding, voorzieningen en jeugdhulp. Om u te kunnen helpen kunnen medewerkers van Samen Doen informatie opvragen over u en eventueel uw gezin. Als dat nodig is, delen zij deze informatie met elkaar. De medewerkers houden zich aan de plichten die de gemeente en Samen Doen Hardenberg heeft om de privacy van inwoners te beschermen. De medewerkers van Samen Doen gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt als dat nodig is om (wettelijke) taken uit te voeren.

Samen Doen Hardenberg vindt betrouwbaarheid en respect voor inwoners erg belangrijk. Wij willen met deze privacyverklaring aangeven dat de eventuele gegevens die wij van u en door u krijgen bij ons in veilige handen zijn.

Samen Doen Hardenberg respecteert uw privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze gegevens nooit verkopen, verhandelen of delen met partijen die niets met de diensten van Samen Doen Hardenberg te maken hebben. Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier op onze website, kan het zijn dat wij de door u opgegeven gegevens vastleggen. Hierbij hanteren wij altijd het doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn of uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. 

Samen Doen Hardenberg zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens

Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms overleg nodig met medewerkers van andere instanties, zoals bijvoorbeeld een huisarts, of zorgaanbieder.

Als wij met hen willen overleggen, vragen we u daarvoor toestemming, welke wordt vastgelegd in het digitale dossier. In uitzonderingsgevallen hoeven wij geen toestemming te krijgen, maar handelen wij wel zorgvuldig.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende gegevens die wij nodig hebben om u de benodigde ondersteuning te kunnen bieden:

 • Algemene persoonsgegevens (zoals naam en geboortedatum)
 • BSN
 • Contactgegevens
 • Gegevens over uw persoonlijke situatie voor uw hulpvraag of doelen.

Deze gegevens gebruiken wij voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie.

Hebt een klacht ingediend? Dan gebruiken wij verschillende gegevens zodat wij de klacht op een correcte wijze kunnen afhandelen. Als wij voor bepaalde doelen andere gegevens nodig hebben, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rechten van betrokkenen

U hebt:

 • recht op informatie; waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking door Samen Doen Hardenberg en de gemeente.
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • recht van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Plichten van de gemeente/Samen Doen

 • Zich houden aan de landelijke wet- en regelgeving.
 • Alleen persoonsgegevens registreren als daar een reden voor is.
 • Niet meer gegevens verwerken dan nodig is.
 • U vooraf toestemming vragen als het gebruik van uw persoonsgegevens niet wettelijk bepaald is, maar wel belangrijk is voor uw hulpverlening.
 • De gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • U informeren over wat er met de gegevens wordt gedaan.
 • De gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
 • Technische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen en zorgen dat alleen medewerkers die werken aan uw hulpvraag deze gegevens kunnen gebruiken.
 • Onveilige situaties melden bij Veilig Thuis.

Beveiligd computersysteem

Om de hulp goed te laten verlopen, verwerken de medewerkers van Samen Doen alle informatie over de gemaakte afspraken in het computersysteem. Dit computersysteem is goed beveiligd. In het systeem wordt de voortgang in uw situatie bijgehouden.

Alleen medewerkers waarmee u te maken hebt mogen de gegevens inzien die nodig zijn voor hun hulpverlening. De beveiliging van het systeem wordt regelmatig gecontroleerd.

Meer weten?

Bent u het niet eens met hoe Samen Doen Hardenberg met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van uw verzoek? Of hebt u vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van Samen Doen Hardenberg. U kunt ook mailen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Hardenberg: privacy@hardenberg.nl.

Mochten wij er samen niet uitkomen dan hebt u, op grond van de geldende privacywetgeving, ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.