Raadsvergaderingen

De vergaderingen zijn in de raadszaal van het gemeentehuis en beginnen meestal om 19.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom in het gemeentehuis.

U kunt de vergaderingen ook online volgen of later terugkijken.

Via de knop hieronder kunt u de agenda bekijken. Daar vindt u alle vergaderingen en documenten.

Een overzicht van de vergaderingen voor het hele jaar ziet u ook in het vergaderschema (PDF, 125 KB) (pdf, 124,75 KB)

Zo vergadert de gemeenteraad

Dan vergadert de gemeenteraad volgens het BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. De raadsvergaderingen gaan naar 1 x per 3 weken. En er komen 'Beeldvormende sessies'. 

Waarom BOB?

De raad wil graag eerder betrokken worden bij onderwerpen en besluiten. Zo kunnen de fracties eerder informatie krijgen en leveren en vragen stellen. Of kaders meegeven aan het college. De raad wil meer ruimte bieden aan participatie van inwoners en organisaties. En meer kennis uit de samenleving halen. Er komen daarom meer informatieve bijeenkomsten en minder raadsvergaderingen. De vaste avond hiervoor blijft de dinsdagavond. 

Raadsvergadering en oriënterende ronde naar 1x per 3 weken

Op dit moment vergadert de raad nog 1x per 2 weken. Door minder vaak te vergaderen, komen er meer mogelijkheden voor andere bijeenkomsten. Als het nodig is dan plant de raad een extra 'hamerraad' in. Dit is een speciale raadsvergadering om op tijd besluiten te nemen. Het is alleen voor onderwerpen die de gemeenteraad niet meer hoeft te bespreken. Een hamerraad duurt maximaal 15 minuten. En kan gepland worden voorafgaand aan een vergadering of informatieve bijeenkomst.

Ongeveer 6x per jaar een 'beeldvormende sessie'

De beeldvormende sessie is de eerste 'B' uit het BOB-model. Met een beeldvormende sessie wil de raad meer te weten komen over een bepaald onderwerp van experts, inwoners en organisaties. 

De agendacommissie van de raad bepaalt over welk onderwerp een beeldvormende sessie wordt gehouden. De raad nodigt dan inwoners, ondernemers, organisaties of experts uit om te praten over dat onderwerp. De beeldvormende sessies zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd. 

Informatiebijeenkomsten worden openbaar

Er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten voor raadsleden. Raadsleden krijgen dan informatie van burgemeester of wethouders, of van ambtenaren over een onderwerp. Vanaf januari zijn deze bijeenkomsten openbaar. U kunt bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. U neemt niet deel aan het gesprek. Maar kunt natuurlijk wel contact zoeken met raadsleden, voor of na de bijeenkomst. De informatiebijeenkomsten zijn in het gemeentehuis en worden niet online uitgezonden. De openbare informatiebijeenkomsten kondigen we aan in de Toren en via de planner. 

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen meestal eerst in een oriënterende ronde. Een oriënterende ronde is vaak een voorbereiding voor de raadsvergadering. Raadsleden komen tijdens een oriënterende ronde meer te weten over een onderwerp. Zo kunnen ze goed een mening vormen. 

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. Raadsleden kunnen met elkaar en met het college in discussie over de voorstellen. Daarna stemmen ze over het voorstel. Als meer dan de helft van de raad voor stemt, dan gaat het plan door en moet het college het plan verder uitvoeren. Dat doet het college samen met de ambtenaren.

Is een fractie het in grote lijnen eens met een voorstel, maar wil ze nog wat veranderen? Dan kan zij een amendement indienen. Dit is een wijziging van een voorstel. Hierin staat welk deel van het voorstel ze weghalen of veranderen. Is een meerderheid van de raad het eens met het amendement? Dan wordt het voorstel gewijzigd. Daarna stemt de raad over het gewijzigde voorstel.

Met een motie doet de raad het college een verzoek. Of geeft de raad het college een opdracht. Dit kan gaan over een voorstel waar de raad een besluit over neemt. Maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

U bent van harte welkom

De oriënterende rondes en raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om te kijken hoe het er in de raadszaal aan toe gaat!

De agenda's en stukken vindt u via de planner. Ook publiceren we de agenda in de week voor de vergaderingen in weekblad De Toren.

Online kijken kan ook

U kunt de raadsvergaderingen en oriënterende rondes ook live volgen via internet. U kunt de vergadering per agendapunt volgen en de bijbehorende documenten openen. De uitzendingen blijven online staan. Dus ook na de vergadering kunt het nog bekijken en de documenten inzien. 

Inspreken

U kunt ook zelf iets vertellen aan de raad tijdens een vergadering. Lees meer over hoe u kunt inspreken.