Raadsvergaderingen

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over voorstellen van het college of van 1 van de raadsfracties. U bent van harte welkom!

Om de week vergadert de gemeenteraad op dinsdagavond in het gemeentehuis. Het begint meestal om 19.00 uur. Ze beginnen meestal met een oriënterende ronde. Daarna volgt de raadsvergadering.

De data voor de vergaderingen staan in het onderstaande vergaderschema. De agenda voor de eerst volgende vergadering staat op de raadspagina in de krant (weekblad De Toren).

Actuele documenten voor de raadsvergaderingen vindt u op de website hardenberg.raadsinformatie.nl.

Oriënterende ronde en raadsvergadering

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen meestal eerst in de oriënterende ronde. In deze oriënterende ronde verzamelt de raadsgriffie informatie. En de raad vormt een eerste mening.

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. Raadsleden kunnen eerst met elkaar en daarna met het college in discussie over de voorstellen. Daarna stemmen ze over het besluit. De gemeenteraad beslist of een voorstel wordt uitgevoerd op basis van een meerderheid van stemmen.

Moties en amendementen

Is een fractie het in grote lijnen eens met een voorstel, maar wil ze nog wat veranderen? Dan kan zij een amendement indienen. Dit is een wijziging van een voorstel. Hierin staat welk deel van het voorstel ze weghalen of veranderen. Is een meerderheid van de raad het eens met het amendement? Dan wordt het voorstel gewijzigd. Daarna stemt de raad over het gewijzigde voorstel.

Met een motie doet de raad het college een verzoek. Of geeft de raad het college een opdracht. Dit kan gaan over een voorstel waar de raad een besluit over neemt. Maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

U bent van harte welkom

De oriënterende rondes en de raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om te kijken hoe het er in de raadszaal aan toe gaat! De agenda's staan op deze website. Maar ook in weekblad De Toren.

Kijken via internet kan ook
U kunt de raadsvergaderingen en oriënterende rondes ook live volgen via internet. U kunt de vergadering per agendapunt volgen, de bijbehorende documenten openen en de foto van de spreker zien. 

Na afloop van de vergadering kunt u de verslagen en (delen van) de vergaderingen online per onderwerp of spreker terugkijken.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.