Coalitieakkoord - Energiek Hardenberg

U leest in thema 'Energiek Hardenberg' over de volgende onderwerpen:

Energietransitie en energie-innovaties

De gemeente Hardenberg blijft ambitieus als het gaat om de energietransitie en energie-innovaties. Duurzaamheid is een belangrijke factor in alle plannen en keuzes die wij maken. Zoals bij de plannen voor een gezonde leefomgeving en de centrumontwikkeling.

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg

Het actuele meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg blijft voor ons leidend voor onze ambities op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Bij de energietransitie zetten we in op energiebesparing, het duurzaam opwekken van energie en het bieden van een duurzaam alternatief voor aardgas. Samen met het bedrijfsleven en de industrie(kringen) zetten we in op innovatie. Mogelijkheden die wat ons betreft ondersteuning verdienen zijn bijvoorbeeld combinaties van opwekking en gebruik, waterstof, groen gas en opslag van elektriciteit. Verder stimuleren we zonnepanelen op daken en zoeken we samen met de netbeheerders naar oplossingen voor de (over)belasting van het elektriciteitsnetwerk. En voor energiebesparing geldt het uitgangspunt dat alles wat we niet gebruiken, we ook niet hoeven op te wekken. Hierover maken wij ten aanzien van sociale huur passende prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Klimaatadaptatie

Ten aanzien van klimaatadaptatie werken we aan het klimaatrobuust inrichten van onze leef- en werkomgeving. Dit betekent dat waterveiligheid en –beschikbaarheid is geregeld, wateroverlast wordt beperkt, hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen en dat we tijdig kunnen inspelen op periodes van droogte.

Circulariteit

In het kader van circulariteit streven we naar een samenleving waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden en waarin afval niet meer bestaat. Daarom spreken we liever over grondstoffen dan over afval. Wij onderschrijven de doelstellingen vanuit het landelijke programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. Vanuit die doelstellingen kijken we in brede zin naar circulariteit, zoals naar het systeem van afvalinzameling en inzamelaars.

Regionale Energiestrategie

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de energietransitie. Hardenberg is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel. Daarin hebben we met alle samenwerkingspartners van de RES West-Overijssel de nodige ambities opgenomen. De komende jaren blijven we ons in de gemeente Hardenberg inzetten om de gemaakte afspraken te behalen en uit te voeren. Participatie van inwoners en bedrijven wordt daarbij nóg belangrijker. Tegelijk realiseren we ons dat uiteindelijk niet iedereen altijd even tevreden zal zijn. De ambitie van de gemeente Hardenberg voor grootschalige windenergie ligt op initiatieven die van onderop komen. Daarbij heeft windenergie op industrieterreinen onze voorkeur (aangezien daar veelal de grootverbruikers zijn gevestigd), evenals locaties langs infrastructurele ‘lijnen’. Die initiatieven ondersteunen wij en waar mogelijk faciliteren we ze.

Sustainable Development Goals

Wij laten ons leiden door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze ontwikkeldoelen willen wereldwijd een einde maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. In lijn met de unaniem aangenomen raadsmotie melden wij de gemeente Hardenberg aan als SDG-gemeente bij Gemeenten4GlobalGoals en geven wij actief invulling aan de SDG's. Gelet op het brede draagvlak in de gemeenteraad voor deze ontwikkelingsdoelen, betrekken wij de raad hier actief bij. In samenspraak met de raad kiezen wij de SDG's waar wij ons in het bijzonder op richten.

U vindt het complete coalitieakkoord 2022 - 2026 onderaan de pagina 'Coalitieakkoord' als PDF-bestand.