Verplichting zelfbewoning

Verplichting zelfbewoning en verbod doorverkoop

Kopers zijn verplicht om de woning die zij op de kavel bouwen zelf (eventueel met gezinsleden) te bewonen. De woning met de bijbehorende grond mag niet doorverkocht worden aan derden. Dit geldt voor een periode van drie achtereenvolgende jaren.

Hierbij geldt de datum en de tijdsduur waarop de koper als bewoner op het adres staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Uitzonderingen

Deze zelfbewoningsplicht is niet van toepassing in geval:

  1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter (als bedoeld in artikel 3:174 BW);
  2. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (als bedoeld in artikel 3:268 BW);
  3. schriftelijke ontheffing door het College van burgemeester en wethouders.

Ontheffing aanvragen

Het College van burgemeester en wethouders kan op schriftelijk verzoek van Koper ontheffing verlenen. Het verzoek dient met redenen te worden omkleed en van bewijsstukken (verklaringen van derden) te worden voorzien.

Ontheffing wordt steeds verleend in geval van:

  1. verandering van werkkring van de Koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd moet worden; de Koper moet een werkgeversverklaring aanlevering van de (toekomstige) werkgever waarin duidelijk staat aangegeven dat er verhuisd moet worden voor het werk;
  2. overlijden van Koper of diens echtgeno(o)t(e) of partner;
  3. ontbinding van het huwelijk van Koper door echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsverband;
  4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van Koper of van één van zijn gezinsleden; hiervoor moet de Koper een verklaring van een onafhankelijke arts aanleveren. Dit mag niet de eigen huisarts zijn of een arts die is aangesloten bij dezelfde huisartsenpraktijk.

Deze zelfbewoningsplicht geldt ook voor kopers die een (gemeentelijke) bouwkavel via een ontwikkelaar/bouwer kopen (bijvoorbeeld via ABC akte of A-B B-C akte).

Op deze pagina