Verzilverlening

Wilt u graag zo lang mogelijk comfortabel en veilig blijven wonen in uw eigen huis? Dan kunt u met de Verzilverlening eenvoudig uw huis levensloopbestendig verbouwen. Zonder dat uw maandlasten hoger worden. 

Met de Verzilverlening gebruikt u de overwaarde van uw woning voor het aanpassen van uw huis. 

Voor wie is de Verzilverlening?

 • U woont in de gemeente Hardenberg.
 • U bent ouder dan 58 jaar.
 • Uw eventuele partner of mede-eigenaar van de woning is ook ouder dan 58 jaar.
 • U heeft een eigen woning.
 • Uw woning is meer waard dan de hoogte van uw hypotheek.

Wat kunt u met de Verzilverlening?

 • Uw woning levensloopbestendig maken. Denk aan het installeren van een traplift.

Eventueel samen met:

 • Energiebesparende voorzieningen. Zoals spouwmuurisolatie of dubbel glas.

Lees eerst dit

De gemeentelijke voorwaarden zijn beschreven in de Verordening Verzilverlening Gemeente Hardenberg. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2020.

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 1. aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2, die een aanvraag doet voor een Verzilverlening;
 2. aanvraag: het door aanvrager ingediende verzoek om een Verzilverlening;
 3. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; op grond van deze verordening bevoegd tot het nemen van besluiten over het toewijzen van leningen die onder deze regeling vallen;
 4. gemeenteraad: gemeenteraad van de gemeente Hardenberg;
 5. Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;
 6. maatregelen: maatregelen die het college toestaat om te kunnen worden gefinancierd met de Verzilverlening;
 7. werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;
 8. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647;
 9. KIFID: KIFID is het deskundige en toegankelijke klachtenloket voor mensen met een klacht over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen:

 • van eigenaren-bewoners van bestaande woningen en aanhorigheden (zoals bijvoorbeeld schuren) in de gemeente Hardenberg, van wie de minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd is (indien er twee aanvragers zijn voor dezelfde woning geldt dit voor beiden), voor het treffen van maatregelen in die woningen en aanhorigheden, zoals omschreven in artikel 4.

Artikel 3 Kenmerken

 1. De Verzilverlening wordt hypothecair verstrekt voor bedragen van € 2.500 tot en met € 40.000.
 2. Het rentepercentage van de Verzilverlening is conform de rente door SVn bepaald voor deze lening en gepubliceerd via de site van SVn.
 3. De Verzilverlening wordt alleen verstrekt als minimaal € 2.500 aantoonbaar wordt besteed aan maatregelen ter verbetering van levensloopbestendigheid, zoals opgenomen in de limitatieve lijst met maatregelen die is toegevoegd als bijlage bij deze verordening.
 4. De Verzilverlening is rente– en aflossingsvrij conform de specificaties van de SVn Verzilverlening tot het moment van verkoop van de woning.
 5. De Verzilverlening worden verstrekt via een bouwdepot.
 6. De Verzilverlening gaat niet verder dan 80% van de actuele WOZ/ getaxeerde marktwaarde, inclusief bestaande hypothecaire inschrijvingen.

Artikel 4 Maatregelen

 1. Voor een Verzilverlening komen in aanmerking de kosten van alle maatregelen die zijn opgenomen in de limitatieve lijst die is toegevoegd als bijlage bij deze verordening.
 2. Bij een Verzilverlening kunnen de kosten van sanering van asbest worden meegenomen als verwijdering en afvoer van asbest nodig is als voorbereidende maatregel om één of meer in het eerste lid bedoelde maatregel(en) te treffen.
 3. Bij een Verzilverlening kunnen de kosten van bouwkundige constructies (inclusief eventueel benodigde sloop van opstallen) die nodig zijn om één of meer in het eerste lid bedoelde maatregel(en) te treffen, worden meegenomen.
 4. Het college kan de in het eerste lid vermelde maatregelen die voor een Verzilverlening in aanmerking komen, uitbreiden, nader specificeren en/of inkorten, met maatregelen die bijdragen aan levensloopgeschikt maken van de woning, eventueel in combinatie met aanvullende voorwaarden.

Artikel 5 Budget

 1. De gemeenteraad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de Verzilverlening.
 2. Een Verzilverlening wordt alleen verstrekt voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.
 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan de artikelen 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, hetzij de aanvrager via een toewijzingsbesluit naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening, hetzij de aanvraag af te wijzen.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 1. Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier, via een door de gemeente aangewezen website/portal, onder opgave van:
  a. de met de lening te treffen maatregelen;
  b. een financiële onderbouwing van de kosten van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld via offertes;
  c. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
 3. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het completeren daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.
 4. Overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn betekent niet dat de aanvraag is of wordt gehonoreerd.
 5. Het college kan aan de toewijzing een nadere termijn verbinden waardoor deze beperkt van kracht is.
 6. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar gemaakt en beroep ingediend worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

 1. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
 2. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;
 3. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
 4. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;
 5. de Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.
 2. De verordening is in overeenstemming met de uitvoeringsregels en productspecificaties uitvoeringsregels en productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Hardenberg en SVn.
 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.
 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening Verzilverlening Gemeente Hardenberg'.

U kunt de Verzilverlening gebruiken om langer in uw huis te blijven woning. Dit kan door het levensloopbestendig maken van uw woning. Of door energiebesparende voorzieningen. Bekijk hieronder de mogelijke maatregelen.

Maatregelen levensloopbestendig maken

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond
 • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer
 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging
 • Verstelbaar keukenblok
 • Inductie koken in plaats van gas of elektra
 • Verbreden deuren
 • Aanbrengen traplift
 • Automatische opener garage
 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)
 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening
 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet
 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk
 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen
 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)
 • Koolmonoxidemelder
 • Gasmelder
 • Gasafsluiter
 • Waterdetector
 • Teruggebogen deurklinken
 • Drempels weg of verlagen
 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot
 • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal
 • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)
 • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)
 • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren
 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)
 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)
 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting
 • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg
 • Tweede trapleuning
 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap
 • Trapleuning verlengen
 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat
 • Infreezen antislip randen in traptreden
 • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen
 • Anti-sliplaag op bestaande tegels
 • Beugels naast de douche
 • Opklapbaar douchezitje met armleggers
 • Thermostatische bad mengkraan
 • Thermostatische douchemengkraan
 • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)
 • Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk
 • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte
 • Toilet op verdieping
 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 centimeter)
 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet
 • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging
 • Tl-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht
 • Eénhendelmengkraan keuken
 • Inloopdouche aanbrengen

Soms uitgebreid met

 • Mantelzorgunit plaatsen
 • Domotica
  • Apparaten aan informatiesystemen koppelen
  • Verlichting
  • Beveiliging
  • Telecommunicatie
  • Robot-grasmaaier

Maatregelen verduurzaming

 • Asbestsanering
 • Biomassaketel
 • Dakisolatie
 • Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter
 • Gelijkstroomventilator
 • Gelijkstroompomp
 • Gevelisolatie
 • Hoogrendementsglas
 • Hoogrendementsketel
 • HRe-Ketel of Micro-Warmtekrachtkoppeling
 • Installatie voor warmteterugwinning
 • Isoleren deuren en gevelpanelen
 • Maatwerkadvies
 • Nul op de Meter
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie/ bodemisolatie
 • Vraaggestuurde ventilatie
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Warmtepomp
 • Waterzijdig inregelen
 • Zeer energiezuinig pakket
 • Zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen

Voor verschillende maatregelen is subsidie beschikbaar. Lees hier meer over op onder meer de website van de Rijksoverheid. Of informeer bij het Energieloket van de gemeente Hardenberg.

Zonder zorgen in een duurzaam huis blijven wonen dankzij de Verzilverlening

U woont heerlijk in uw eigen woning, op een geweldige plek. U heeft al vele jaren hard gewerkt en stiekem kijkt u al een beetje uit naar ‘straks’. Dat moment dat u en uw partner het werkende leven in gaan ruilen voor tijd samen. Tijd voor het grote genieten. Van elkaar, én van uw fijne levensloopbestendige en duurzame huis! De Verzilverlening kan u helpen dat voor elkaar te krijgen.

Plezierig blijven wonen

Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Nu lukt het allemaal nog prima. Maar wat als u straks ouder wordt? Of minder mobiel? Dan heeft het huis aanpassingen nodig. Een slaapkamer of badkamer beneden bijvoorbeeld. Een traplift. Of alle drempels moeten verdwijnen. Maar niet alleen levensloopbestendige aanpassingen zijn belangrijk voor uw woongenot. Ook verduurzaming helpt bij het plezierig (blijven) wonen.

De Verzilverlening

Maar hoe pakt u nou zoiets aan? En, niet onbelangrijk, wat gaat het allemaal kosten? Deze vragen speelden ook door het hoofd van een 67-jarige Albert uit Hardenberg. De Verzilverlening van de gemeente Hardenberg bleek uitkomst te bieden.

“Mijn vrouw en ik hadden er al eens iets over gelezen,” begint Albert zijn verhaal. “Maar ik was eerlijk gezegd wat huiverig. Het verdween dus ook naar de achtergrond, tot een nieuwbouwproject waar we interesse in hadden niet doorging. Ineens zagen we de Verzilverlening weer in de krant staan. Toen heb ik toch de telefoon gepakt en een afspraak met de gemeente gemaakt. Daar werd ons al snel duidelijk dat deze regeling precies iets voor ons was.”

Zorgeloos wonen 

Maar wat is dan eigenlijk die Verzilverlening? En wat maakt het zo’n aantrekkelijk regeling? Albert vertelt: “’Met deze lening werd het voor ons mogelijk om serieuze aanpassingen aan ons huis te laten doen. Ik ben nu 67, mijn vrouw is 65 en we wonen al bijna veertig jaar in ons huis. Door de jaren heen hebben we natuurlijk wel het nodige aan onderhoud gedaan. Maar om hier nog veel jaren zonder zorgen te kunnen wonen, moesten er wel wat dingen veranderen."

"De Verzilverlening heeft ons daarbij geholpen. Zo hebben wij bijvoorbeeld alle drempels laten verwijderen, is het hele huis voorzien van HR++ glas in kunststof kozijnen, hebben we voor vloerverwarming gekozen en is het huis volledig geïsoleerd. Zo kunnen wij nog heel wat jaren prettig én zelfstandig blijven wonen op onze eigen fijne plekje. En we besparen hiermee ook nog op de energierekening.”

Uw stenen zijn geld waard

Woningenaren die ouder zijn dan 58 jaar hebben vaak flink wat overwaarde op hun huis. Alleen zit die overwaarde in de stenen. De Verzilverlening maakt het mogelijk dat geld nu al te gebruiken. “Met de Verzilverlening veranderen onze maandlasten niet. We betalen de lening pas terug op het moment dat we ons huis verkopen. Dat vinden wij zo fijn aan deze regeling. Doordat ik eerder ben gestopt met werken, krijg ik minder pensioen. Dan is deze regeling heel prettig.”

Albert ziet alleen maar voordelen. “Ik kan het echt iedereen aanraden. We hebben ons eigen vertrouwde plekje nu zo aangepast, dat we er samen nog jaren van kunnen genieten. Ook als één van ons beiden minder mobiel zou worden. En dat met de zekerheid van dezelfde maandlasten. Dat is een hele fijne en geruststellende gedachte.”

Bent u (al) overtuigd?

Bent u ouder dan 58 jaar, heeft u een koopwoning en wilt u ook graag zonder zorgen oud worden in uw eigen duurzame huis? Dan kan de Verzilverlening ook iets voor u zijn! Bent u nog niet overtuigd of wilt u meer informatie? Dan heeft Albert maar één advies: “Niet twijfelen, gewoon even bellen!”

Aanvragen

Wilt u de Verzilverlening aanvragen? Dan doet u eerst hiervoor een verzoek bij de gemeente. Bij dit verzoek stuurt u een offerte mee van de werkzaamheden.

Voldoet u aan de gemeentelijke voorwaarden? Dan sturen wij u een toewijzingsbrief. Met deze brief vraagt u de Verzilverlening aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn bepaalt of u in aanmerking komt voor de lening. SVn geeft de lening en zorgt voor de administratie.

Hoe werkt de Verzilverlening

 • Het bedrag dat u kunt lenen is minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000.
 • U gebruikt tenminste € 2.500 voor het levensloopbestendig maken van uw huis.
 • Doet u ook nog aanpassingen om uw huis duurzamer te maken? Dan kunt u de lening ook daarvoor gebruiken.
 • Denk vooraf goed na over de kosten die u wilt maken. De lening kunt u later niet verhogen. Ook kunt u mogelijk niet nog een lening afsluiten op uw woning.

Over het bedrag dat u leent, betaalt u wel rente maar geen aflossing. De rente wordt elk jaar opgeteld bij uw schuldrest. U lost de lening af aan het eind van de looptijd, als u uw huis verkoopt of bij overlijden.

Informeer vooraf goed of de Verzilverlening geschikt is voor uw situatie

De rente van de Verzilverlening wordt jaarlijks bij uw schuld opgeteld. Hierdoor loopt het bedrag dat u bijvoorbeeld bij verkoop terug moet betalen behoorlijk op.

Het afsluiten van de lening kan ervoor zorgen dat u niet heel makkelijk naar een andere woning kunt verhuizen. Informeer daarom goed of de Verzilverlening geschikt is voor uw situatie.

Hoe kunt u declareren?

Wilt u een declaratie indienen bij SVn? Dan kunt u een declaratieformulier downloaden via uw Mijn SVn-omgeving.

Op het declaratieformulier staan uw persoonlijke gegevens en dossiernummer vast ingevuld. Daarom kunt u alleen het formulier uit uw eigen SVn-omgeving gebruiken.

Stuur het ingevulde declaratieformulier naar verzilverlening@hardenberg.nl. Hebben wij uw declaratie goedgekeurd? Dan sturen wij het formulier door naar SVn.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van de Verzilverlening? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op via verzilverlening@hardenberg.nl of 14 0523.