Reageren op een plan

U kunt meedenken over hoe we de ruimte in de gemeente Hardenberg gebruiken. En over ontwikkelingen in uw buurt. U kunt op verschillende manieren uw reactie geven. Daarvoor dient u een inspraakreactie of een zienswijze in.

In het Omgevingsloket en op officielebekendmakingen.nl ziet u welke plannen en ontwikkelingen er zijn. Belanghebbenden krijgen zo de kans om te reageren op een plan.

Inspraakreactie geven

Soms kunt u bij een ruimtelijk plan een inspraakreactie geven op het voorontwerp van dat plan. U geeft dan uw reactie nog voordat het ontwerp van het besluit officieel ter inzage wordt gelegd. 

Bij het plan waarop u een reactie wilt geven staat binnen welke termijn u moet reageren. Uw inspraakreactie is op tijd als we deze voor het verstrijken van de termijn hebben ontvangen.

Op de inspraakprocedure is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. Geeft u een inspraakreactie namens iemand anders? Voeg dan een verklaring toe waarin staat dat u gemachtigd bent.

Via de knoppen hieronder geeft u uw inspraakreactie via DigiD (voor inwoners) of eHerkenning (voor organisaties).

Zienswijze indienen

Wilt u een reactie wilt geven op een ontwerp van een ruimtelijk plan? Dan kunt u een zienswijze indienen. Hierin laat u weten waar u het niet mee eens bent. 

Bij het ruimtelijk plan waarop u een reactie wilt geven, kunt u zien wat de termijn is voor het indienen van zienswijzen. Een reactie is op tijd als die voor het verstrijken van de termijn door de gemeente is ontvangen.

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders neemt uw zienswijze mee bij het vaststellingsbesluit. Het kan zijn dat de gemeenteraad of het college het plan gewijzigd vaststelt op basis van de zienswijzen.

Na de behandeling van uw zienswijze krijgt u een kopie van het besluit. Dient u een zienswijze namens iemand anders? Voeg dan een verklaring toe dat u gemachtigd bent.

Via de knoppen hieronder dient u uw zienswijze in met DigiD (voor inwoners) of eHerkenning (voor organisaties).

Beroepschrift indienen

U kunt een vastgesteld plan inzien. Daarna kunt u nog 6 weken een beroepschrift indienen. Dit doet u bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet dan wel belanghebbende zijn of op tijd een zienswijze hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.

De rechter heeft 12 maanden om uw beroepschrift te behandelen. Binnen die periode is de hoorzitting. Dit is een bijeenkomst waarin u uw verhaal mag vertellen. Zo'n 6 weken na de zitting doet de rechter uitspraak. Van genoemde termijnen kan de rechter afwijken.