Bepalingen

Bouwrijp maken grond

De akte van levering moet uiterlijk binnen twee maanden na de datum van oplevering van het bouwrijp maken van de grond passeren bij de notaris.

Teruggeven kavel

Als u een kavel heeft toegewezen gekregen, maar u kunt het financieel niet opbrengen doordat u bijvoorbeeld uw eigen woning niet (tijdig) kunt verkopen, dan kunt u de toegewezen kavel teruggeven aan de gemeente. De kavel gaat dan naar de eerste reserve.

Bijzondere bepalingen

U moet als koper van een kavel rekening houden met enkele bijzondere bepalingen die zijn opgenomen in de koopovereenkomst.

Verplichte bewoning

In de koopovereenkomst zijn bepalingen opgenomen omtrent verplichte bewoning. De bepalingen houden in dat de koper van de kavel verplicht is de te bouwen woning zelf gedurende 3 jaar te bewonen.

Als de koper de woning binnen deze termijn verkoopt, wordt de koper in gebreke gesteld en volgt een boete. De boete die hierop volgt, bedraagt 100% van de koopsom, exclusief 21% BTW. Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een ontheffing verlenen van deze bepaling.

Bouwplicht

Volgens hetzelfde artikel in de koopovereenkomst dient de bouw van de woning te zijn voltooid binnen twee jaar na het passeren van de koopakte bij de notaris. Ook moet de bouw binnen zes maanden van aktepassering zijn begonnen.

Als de koper niet aan deze verplichting voldoet, wordt hij in gebreke gesteld. De boete die hierop volgt, bedraagt 1 % van de koopsom, inclusief BTW, die iedere maand dat niet aan de verplichtingen wordt voldaan betaald moet worden. Het boetebedrag is overigens minimaal € 100. Ook in dit geval kunnen burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen een ontheffing verlenen van deze bepaling.

Riolering

De gemeente zorgt er bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van wijken voor dat zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool. Het is niet toegestaan dat het regenwater op het riool wordt geloosd. U zult er voor moeten zorgen dat het water op een of andere wijze in de bodem zakt of bovengronds wordt afgevoerd naar de straat.

Aftrekpost Belastingdienst en kavelreservering

Als er sprake is van een bouwkavel, wordt er op individueel niveau een weging van de feiten en omstandigheden gemaakt om te bepalen vanaf welk moment er sprake is van een woning in aanbouw.

Als belastingplichtige een bouwkavel heeft en de bouwkundige werkzaamheden zijn begonnen, dan geldt het volgende. In die situatie kan worden aangenomen dat in ieder geval vanaf zes maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden, sprake is van een woning in aanbouw.

De belastingplichtige moet dan wel aannemelijk maken dat die woning in aanbouw vanaf zes maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden, uitsluitend bestemd is om hem in het kalenderjaar of een van de drie daaropvolgende jaren als hoofdverblijf ter beschikking te staan.

Als de koop niet doorgaat, creëert de betrokkene geen eigen woning en is de betaalde optierente fiscaal niet aftrekbaar.