Inritmelding en uitritmelding

Aan het veranderen van een bestaande inrit en uitrit, of het aanleggen van een nieuwe inrit en uitrit zijn voorwaarden verbonden. Dat heeft ermee te maken dat de in- en uitrit over het grondgebied van de gemeente loopt. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van deze openbare ruimte en voor de verkeersveiligheid.

Als u een inrit en uitrit wilt aanleggen of veranderen, kunt u hiervan melding maken via het Omgevingsloket Online. Hiervoor dient u eerst op deze site in te loggen met DigiD.

Uw melding moet zijn voorzien van een tekening van de gewenste situatie van de in- en uitrit. Na ontvangst van uw melding, neemt een medewerker van de gemeente binnen vier weken contact met u op.

Aanleg

Als de gemeente geen bezwaar heeft tegen het aanleggen van de in- en uitrit en er zijn geen bijzonderheden, dan kunt u de in- en uitrit door een erkend stratenmakers bedrijf aan laten leggen of laten veranderen. De aanleg of verandering gebeurt in dat geval op kosten van u zelf.

Het is verstandig om vooraf een klicmelding te doen in verband met eventuele aanwezige kabels en leidingen.

Obstakels
Als er obstakels aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een put in de stoeprand of een lichtmast, dan moet de in- en uitrit worden aangelegd door een erkend stratenmakersbedrijf.

Als voor de aanleg van de in- en uitrit een boom moet worden gekapt, moet u hiervoor toestemming vragen aan de gemeente. In een aantal gevallen is het nodig om hiervoor een omgevingsvergunning aan te vragen. Het maakt hierbij niet uit of de boom op uw grond staat of op gemeentegrond.

Materiaalgebruik
Als u de in- en uitrit zelf realiseert, dient u rekening te houden met het volgende:

 • U dient materiaal te gebruiken in dezelfde kleur en omvang als is toegepast bij andere in- en uitritten in de straat.
 • Voor de begrenzing van de in- en uitrit moeten dezelfde opsluitbanden of inritblokken worden gebruikt, als ik toegepast bij andere in- en uitritten in de straat.
 • De stoeptegels in het trottoir moeten worden vervangen door tegels van gelijke omvang en kleur en met een minimale dikte van zes centimeter.
 • U dient een cunet uit te graven van minimaal 25 cm dat opgevuld moet worden met wit zand om verzakking van de bestrating te voorkomen.

Voorwaarden

 • De verharding van de in- en uitrit blijft in onderhoud bij u.
 • Aanwijzingen van de gemeente met betrekking tot instandhouding, onderhoud of anderszins moeten direct worden opgevolgd.
 • Alle werkzaamheden aan kabels en leidingen op gemeentegrond moeten worden toegestaan en kunnen niet leiden tot schadevergoeding.
 • U doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, die u tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden wegens schade, die aan de in- en uitrit en overige verhardingen wordt toegebracht.
 • Wanneer derden de gemeente aansprakelijk stellen wegens schade, die verband houdt met de aanleg, aanwezigheid, instandhouding, onderhoud of de opruiming van de in- en uitrit en overige verhardingen, dient u de door de gemeente aan deze derden daarvoor uitbetaalde vergoeding aan de gemeente te vergoeden.
 • De rechten en eigendom situatie met betrekking tot het gemeentelijk eigendom kunnen nimmer door het verlenen van deze toestemming en het gebruik van de in- en uitrit en overige verhardingen worden aangetast.
 • De aanleg van de nieuw aan te leggen in- en uitrit mag niet strijdig zijn met de bestemming van de gronden.
 • Het is niet toegestaan met de auto over een fiets- en voetpad te rijden om de openbare weg te bereiken. Het is verboden met een gemotoriseerd voertuig over fiets en voetpaden te rijden om uw woning te bereiken. Uiteraard mag het trottoir wel doorkruist worden om de openbare weg te bereiken.

Sloten en provinciale wegen

Voor het aanleggen van een nieuwe in- en uitrit, heeft u mogelijk ook toestemming nodig van het waterschap of van de Provincie Overijssel.

Als u een nieuwe in- en uitrit aan wilt leggen over een sloot die in eigendom is van de gemeente, wordt als eis gesteld dat de nieuwe dam een goede afwatering moet bezitten. Daarom moet deze van een duiker worden voorzien. De duiker moet een minimale doorsnede hebben van 30 cm en mag maximaal over een breedte van 6 meter worden toegepast.

Als de sloot in eigendom is van het Waterschap, moet een ontheffing keur worden aangevraagd bij het waterschap. Meer informatie hierover kunt u lezen op de websites van het Waterschap Reest en Wieden,  het Waterschap Vechtstromen en Waterschap Groot Salland.

Voor een in- en uitrit aan een provinciale weg dient u een melding te doen bij de provincie Overijssel.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.