Windenergie tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo

Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo is aangewezen als mogelijke locatie voor het opwekken van duurzame energie met windturbines. Met inwoners en belanghebbenden in het gebied worden hiervoor scenario's uitgewerkt. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas als de raad zijn goedkeuring heeft gegeven, gaat het project van start.

Het plan voor het opwekken van windenergie tussen Bergentheim en Kloosterhaar is één van de vijf kansrijke pilotprojecten in de gemeente op het gebied van duurzame energieopwekking. De ervaring wordt gebruikt bij toekomstige projecten in andere gebieden.

Het opwekken van duurzame energie is nodig om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Dan moet 30% van alle gebruikte energie in de gemeente duurzaam worden opgewekt. Deze opgave is zo groot, dat het gebruik van windturbines noodzakelijk is om de doelstelling te halen. Windturbines hebben een hoge energieopbrengst. De doorlooptijd van een windenergieproject is relatief kort. Dat maakt windenergie nu één van de meest effectieve bronnen van duurzame energie.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de plannen? Stuur dan een e-mail naar duurzame-energieBK@Hardenberg.nl.

Locatie

De mogelijke locatie ligt tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Dit gebied wordt aan de noordwestkant begrensd door Bergentheim, aan de noordoostkant door 't Lijntje, aan de zuidoostkant door Kloosterhaar en Sibculo en aan de zuidwestkant door de Kloosterdijk.

Bij de keuze voor dit gebied is onder meer gelet op:

  • Ruimtelijke belemmeringen zoals woningen en gebouwen.
  • Bestaande hoogspanningsleidingen of gasleidingen.
  • Geldende regels op het gebied milieu, ecologie of archeologie.
  • Beschikbare ruimte.
  • Grote kansen voor een hoge energieopbrengst.
  • De mogelijkheid om de omgeving mee te laten profiteren.

In totaal zijn zeven gebieden in de gemeente Hardenberg naar voren gekomen als mogelijke locatie voor meerdere windturbines. Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo bleek van deze gebieden het meest kansrijk. De gemeenteraad heeft dit gebied daarom aangewezen als pilotproject.

Een kaart van de mogelijke locatie en meer informatie over de keuze voor deze locatie kun je lezen via de documenten onderaan de pagina.

Aantal windturbines en opbrengst
Het uitgangspunt voor het gebied zijn maximaal twintig windturbines met een opgesteld vermogen van 3 MW per turbine. Samen kunnen die turbines voldoende elektriciteit leveren voor 36.000 tot ruim 42.500 huishoudens.

Het is niet gezegd dat er daadwerkelijk twintig windturbines in dit gebied worden gebouwd. Ook de precieze locaties van windturbines zijn nog niet bekend, net als de hoogte van de turbines.

Betrokkenheid inwoners en belangengroepen

Samen met inwoners en belanghebbenden in het gebied wordt de duurzaamheidsopgave van het gebied ingevuld. Dat gebeurt in een omgevingsadviesgroep. Dit is een groep die bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners en grondeigenaren, plaatselijk belangen in de omgeving, Realistisch Duurzaam Bergentheim, een natuur- en milieuorganisatie en een onafhankelijk voorzitter en secretaris. 

Omgevingsadviesgroep
De omgevingsadviesgroep stelt een aantal concrete en haalbare scenario's op. Een scenario bestaat in ieder geval uit:

  • een opstellingsvariant van windturbines of een andere vorm van duurzame energieopwekking.
  • een toets voor de ruimtelijke kwaliteit.
  • de bijdrage aan de energiedoelstellingen.
  • een voorstel over de verdeling van de voor het gebied beschikbaar komende middelen/inkomsten uit eventuele windturbines en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap.

Bewonersplatform
Het bewonersplatform behartigt de belangen van de omwonenden die binnen een straal van 1.500 meter van de voorgestelde locatie wonen. Een delegatie van drie tot vier personen neemt namens het bewonersplatform deel aan de omgevingsadviesgroep.

Het bewonersplatform wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW).

Grondeigenarenplatform
Het grondeigenarenplatform is er voor eigenaren van grond binnen de voorgestelde locatie waar in theorie een windturbine op kan worden gebouwd. Zij ontwikkelen gezamenlijk een strategie voor het invullen van de duurzaamheidsopgave, met aandacht voor lokaal eigenaarschap, de verdeling van de grondopbrengst en de contacten met marktpartijen.

Een delegatie van drie tot vier personen neemt namens het grondeigenarenplatform deel aan de omgevingsadviesgroep. Het platform wordt ondersteund door de gemeente Hardenberg.

Klik om te vergrotenIllustratie omgevingsadviesgroep

Planning

De omgevingsadviesgroep heeft naar verwachting tot begin 2020 nodig om tot een aantal voorkeursscenario's te komen. Het is de bedoeling dat de scenario's via een vragenlijst aan de inwoners van het gebied worden voorgelegd. Uiteindelijk komt de omgevingsadviesgroep met een advies over de invulling van de duurzaamheidsopgave voor het gebied aan het college van B&W van de gemeente Hardenberg.

Op basis van dat advies doet het college een voorstel aan uw gemeenteraad voor het vervolg van het project. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020. De gemeenteraad moet dan beslissen of het plan doorgaat. Het project gaat alleen van start als de gemeenteraad daarmee instemt.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de plannen rondom het plaatsen van de windturbines? Dan kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Deze vragen zijn gesteld en beantwoord tijdens een informatiebijeenkomst op 11 februari 2019.

Naar de veelgestelde vragen

Kaart voorgesteld gebied

Klik om te vergrotenVoorgestelde locatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.