Windenergie tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo

Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo is aangewezen als mogelijke locatie voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines. Met inwoners en belanghebbenden in het gebied worden hiervoor scenario's uitgewerkt. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas als de raad zijn goedkeuring heeft gegeven, gaat het project van start.

Het plan voor het opwekken van windenergie tussen Bergentheim en Kloosterhaar is één van de vijf kansrijke pilotprojecten in de gemeente op het gebied van duurzame energieopwekking. De ervaring wordt gebruikt bij toekomstige projecten in andere gebieden.

Het opwekken van duurzame energie is nodig om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Dan moet 30% van alle gebruikte energie in de gemeente duurzaam worden opgewekt. Deze opgave is zo groot, dat windturbines noodzakelijk zijn om de doelstelling te halen. Windturbines hebben een hoge energieopbrengst. De doorlooptijd van een windenergieproject is relatief kort. Dat maakt windenergie nu één van de meest effectieve bronnen van duurzame energie.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de plannen? Vul dan uw gegevens in. U ontvangt de nieuwsbrief vanuit de Omgevingsadviesgroep.

Locatie

Het zoekgebied voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines ligt tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Dit gebied wordt aan de noordwestkant begrensd door Bergentheim, aan de noordoostkant door 't Lijntje, aan de zuidoostkant door Kloosterhaar en Sibculo en aan de zuidwestkant door de Kloosterdijk.

Bij het verkennen van de mogelijkheden voor windenergie is onder meer gelet op:

  • Ruimtelijke belemmeringen zoals woningen en gebouwen.
  • Bestaande hoogspanningsleidingen of gasleidingen.
  • Geldende regels op het gebied milieu, ecologie of archeologie.
  • Beschikbare ruimte.
  • Grote kansen voor een hoge energieopbrengst.
  • De mogelijkheid om de omgeving mee te laten profiteren.

In totaal zijn zeven zoekgebieden in de gemeente Hardenberg naar voren gekomen als mogelijke locatie voor meerdere windturbines. Het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo bleek van deze gebieden het meest kansrijk. De gemeenteraad heeft dit gebied daarom aangewezen als pilotproject.

Een kaart van de mogelijke locatie en meer informatie over de keuze voor deze locatie kun je lezen via de documenten onderaan de pagina.

Het initiatief voor een windpark in Wielen (D)

Op de grens met Duitsland speelt de ontwikkeling van een windpark in het gebied Balderhaar-Moor in de Duitse gemeente Wielen. Een van de 7 zoekgebieden is Kloosterhaar-Oost. Dit zoekgebied is door de gemeenteraad niet aangewezen als pilotproject maar grenst aan het Duitse initiatief.
De mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijk windpark langs de grens zijn eind 2019 ambtelijk globaal verkend. Ook is deze ontwikkeling vanaf oktober 2019 besproken in de Omgevingsadviesgroep. Bij het vaststellen van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 op 10 maart jl. heeft de gemeenteraad echter besloten dat dit zoekgebied Kloosterhaar-Oost ‘in een separaat omgevingsproces wordt meegenomen nadat de OAG scenario’s aan de raad heeft aangeboden en de raad daarover heeft besloten’. Het Duitse initiatief en het gebied Kloosterhaar-Oost wordt daarom niet meegenomen bij het maken van scenario’s voor het gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo.

Momenteel wordt in de Duitse buurgemeenten gepraat over het opwekken van duurzame windenergie. De gemeenteraad van de Duitse gemeente Wielen heeft besloten positief te staan tegenover windenergie en vraagt de Samtgemeinde Uelsen om te onderzoeken in welke gebieden het opwekken van windenergie mogelijk is. De gemeente Itterbeck heeft hierover nog geen besluit genomen (stand van zaken 10 december 2020). Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2020 een brief gestuurd naar de Duitse gemeenten. In de brief vraagt het college de buurgemeenten een pas op de plaats te maken en nu geen besluit te nemen over de komst van windmolens in het gebied Balderhaar-Moor. Ook vraagt het college aan de Duitse gemeenten om informatie over de ontwikkelingen, zodat de gemeente Hardenberg de eigen inwoners goed kan informeren over de ontwikkelingen. U leest de brieven onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Opgave voor het gebied

De opgave voor het gebied is als volgt:
Binnen het zoekgebied van Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo wordt uiterlijk in 2030 jaarlijks 420 Terajoule (TJ) (dit is gelijk aan 116.667 MWh) elektriciteit opgewekt met behulp van windturbines. Dit draagt daarmee bij aan de ambitie van de gemeente Hardenberg om uiterlijk in 2030 tussen de 900 en 1.000 TJ aan duurzame elektriciteit op te wekken.
Het gaat in de basis om het opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines en dus niet om andere vormen van duurzame energie, zoals warmte. De gemeente is van mening dat deze opgave in het gebied met windturbines goed te realiseren is. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor andere manieren van het opwekken van duurzame elektriciteit dan met windenergie, als inwoners van het gebied zich hierin kunnen vinden. De ruimte is echter beperkt, vanwege de omvang van de opgave. Om 420 TJ aan duurzame elektriciteit in het gebied op te wekken zijn hoe dan ook meerdere windturbines nodig. De precieze locaties van windturbines zijn nog niet bekend, net als de hoogte van de turbines.

Betrokkenheid inwoners en belangengroepen

Samen met inwoners en belanghebbenden in het gebied wordt de duurzaamheidsopgave van het gebied ingevuld. Dat gebeurt in een omgevingsadviesgroep. Dit is een groep die bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van bewoners en grondeigenaren;
  • plaatselijk belangen in de omgeving;
  • belangengroepen.

De omgevingsadviesgroep stelt een aantal concrete en haalbare scenario's op voor het opwekken van duurzame (wind)energie in het gebied. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het project wel of niet doorgaat. Als de raad akkoord is, wordt het project concreet uitgewerkt en starten de benodigde ruimtelijke procedures.

De omgevingsadviesgroep is in september 2019 gestart. Naar verwachting komt de Omgevingsadviesgroep in het voorjaar van 2021 met enkele scenario's. Het is bedoeling om aan alle inwoners van het gebied te vragen wat zij van de scenario's vinden.

Lees meer over de omgevingsadviesgroep

Planning

De omgevingsadviesgroep heeft naar verwachting tot begin 2021 nodig om tot een voorkeursscenario te komen. Het is de bedoeling dat de scenario's via een vragenlijst aan de inwoners van het gebied worden voorgelegd. Uiteindelijk komt de omgevingsadviesgroep met een advies over de invulling van de duurzaamheidsopgave voor het gebied aan het college van B&W van de gemeente Hardenberg.

Op basis van dat advies doet het college een voorstel aan uw gemeenteraad voor het vervolg van het project. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2021. De gemeenteraad moet dan beslissen of het plan doorgaat. Het project gaat alleen van start als de gemeenteraad daarmee instemt.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de plannen rondom het plaatsen van de windturbines? Dan kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Deze vragen zijn gesteld en beantwoord tijdens een informatiebijeenkomst op 11 februari 2019.

Naar de veelgestelde vragen

Kaart voorgesteld gebied

Klik om te vergrotenVoorgestelde locatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.