Woningsplitsing bij inwoning - Vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 20 februari 2018 de beleidsregel 'Kaderstellende beleidsnotitie woningsplitsing bij inwoning' vastgesteld.

De beleidsnotitie bevat de voorwaarden die burgemeester en wethouders hanteren bij verzoeken om woningsplitsing, die niet in overeenstemming zijn met een bestemmingsplan of een beheersverordening.

Hiermee wordt, waar mogelijk, een passende oplossing geboden voor de problemen die zijn ontstaan rondom de aan- en verkoop van i-woningen. Bij de vaststelling is de beleidsregel, ten opzichte van het ontwerp, op een aantal ondergeschikte punten aangepast.

De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie. De beleidsregel is vanaf woensdag 28 februari 2018 in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg  en via onderstaande documenten.