Toezicht Wmo en Jeugdwet

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit van de ondersteuning. Ook moeten wij controleren of inwoners de zorg krijgen waarvoor betaald wordt. En of de ondersteuning klopt volgens de wet. Wij hebben het toezicht op de Wmo op verschillende plaatsen geregeld.

Voor de Jeugdwet is het anders geregeld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) let op de kwaliteit van jeugdhulp.

Toezicht op rechtmatigheid

De toezichthouder Wmo en Jeugd is bij ons in dienst. De toezichthouder kijkt of de verstrekte Wmo-voorzieningen en Jeugdwet rechtmatig zijn. Dat betekent dat de toezichthouder controleert of zorgaanbieders en cliënten de geldende regels en besluiten volgen. De toezichthouder doet dat door onderzoek naar één of meer bepaalde onderdelen. Of omdat er signalen zijn dat een voorziening niet goed is. Ook meldingen via het Meldpunt Zorg kunnen reden zijn voor onderzoek.

De toezichthouder werkt samen met toezichthouders in de regio, onder andere via het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland.

Toezicht op kwaliteit

De GGD IJsselland controleert samen met onze toezichthouder de kwaliteit van de geleverde Wmo-zorg. Het gaat hierbij om zorg van aanbieders die een contract hebben met ons. Maar ook om aanbieders die een cliënt zelf inhuurt via een persoonsgebonden budget (PGB). De toezichthouders van de GGD doen onderzoek naar één of bepaalde onderdelen. Of omdat er signalen zijn dat een voorziening niet goed is. Ze doen ook onderzoek als er meldingen zijn van incidenten en calamiteiten.

Zorgaanbieders moeten calamiteiten en (gewelds)incident melden bij GGD IJsselland. Meer informatie over het toezicht door de GGD of het melden van een calamiteit of (gewelds)incident vindt u op de website van de GGD IJsselland.


Klopt er iets niet of vermoedt u dat er iets niet klopt?

Dat kan bij uzelf zijn of bij iemand in uw omgeving. Geef dit dan aan ons door. Wij houden de informatie die u aan ons geeft geheim. Anoniem melden is ook mogelijk. We zorgen er altijd voor dat u niet zonder zorg of hulp komt te zitten.

U kunt uw melding doorgeven

U kunt een e-mail sturen naar toezicht@hardenberg.nl. Of bellen met 14 0523. U kunt onderaan de pagina een digitaal formulier invullen. Schrijft u liever een brief? Stuur die dan naar:

Gemeente Hardenberg
Aan toezichthouder Wmo & Jeugd
Postbus 500
7770 BA  Hardenberg

Onze toezichthouder onderzoekt uw melding

De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd. Daarom krijgt u geen informatie over het resultaat van het onderzoek.


Doe uw melding online

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.