Vooraankondiging offerteaanvraag reparatie rioolnestjes

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'reparatie rioolnestjes'. Het werk heeft betrekking op het repareren van verzakkingen als gevolg van lekkages in de riolering. De aannemer moet zowel de schade van de rioleringen als de verzakkingen herstellen.

De gunning van de Raamovereenkomst bij aanbesteding vindt plaats op basis van het EMVI-criterium beste prijs kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Planning onder voorbehoud

  • 13 tot en met 27 oktober 2020: publicatie vooraankondiging op de website van de gemeente Hardenberg.
  • 28 oktober 2020: controleren aanmeldingen.
  • 29 oktober 2020 om 08.30 uur: eventuele digitale loting.
  • 30 oktober 2020: versturen offerteaanvraag.

Aanmelden

De gemeente stelt op grond van haar aanbestedingsbeleid maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid deel te nemen aan de aanbesteding. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de drie openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hier vóór 27 oktober 2020 om 12.00 uur online aanmelden .

Aanmelden voor deelname aan de aanbesteding

Procedure
De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eis. Als meer dan drie bedrijven aan de gestelde eis voldoen, vindt er een loting plaats. Uitsluitend gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden door de gemeente uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Voor rechtspersonen die binnen dezelfde holding vallen, geldt dat slechts één onderneming van de holding waartoe zij behoort zich kan aanmelden. Indien partijen dit niet eerbiedigen, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname voor alle ondernemingen uit die holding.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 30 oktober 2020 gelijktijdig de offerteaanvraag met bijbehorende bijlagen. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst op onderstaande eisen:

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met onderstaande punten:

Eis 1
Ervaring met het repareren van schades in het riool en het repareren van verzakkingen als gevolg van lekkages in de riolering. Het werk dient als hoofdaannemer te zijn uitgevoerd.

Eis 2
Ervaring met een bouwteamsamenwerking waarin samen met de opdrachtgever een uitvoeringsontwerp is opgesteld met een opdrachtwaarde van minimaal € 100.000 exclusief btw.

Om aan een eis te voldoen, upload u per eis 1 referentieopdracht. Het is toegestaan één dezelfde referentieopdracht te gebruiken om te voldoen aan meerdere eisen. Om te voldoen aan een eis mag u gebruik maken van ervaring/referenties van derden, indien u aantoont dat u deze derde partij ook daadwerkelijk tot uw beschikking hebt ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht.

Belangrijk

Bij elke referentieopdracht dient u een vormvrije tevredenheidsverklaring te overleggen.

In de referentieopdracht dient u duidelijk het volgende te omschrijven: 

  • projectnaam;
  • financiële omvang;
  • jaar van uitvoering werkzaamheden;
  • contractvorm;
  • welke onderdelen zelf en welke door onderaannemer(s) is uitgevoerd;
  • contactpersoon referentie opdracht.

Het is mogelijk dat de ingediende referenties door de gemeente Hardenberg worden getoetst op juistheid.

Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen heeft over deze vooraankondiging? Of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en)? Neem dan gerust contact op ons: bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.