Zonnepanelen gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering, installatie en onderhoud van zonnepanelen.

Aard en omvang van de levering:

 • Levering zonnepanelen
 • Volledige installatie
 • Onderhoud
 • Kwaliteit aantoonbaar borgen.

Uitgangspunten:

 • De beoogde looptijd voor het onderhoud betreft tien jaar.
 • Gunningscriterium: economisch meest voordelige inschrijving.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 26 januari tot en met 8 februari 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 9 februari 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 10 februari 2016: eventuele loting.
 • 11 februari 2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • Week 10: inschrijving.
 • Week 11: gunning.
 • Week 14: definitieve opdrachtverstrekking.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met vrijdag 5 februari 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee partijen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op dinsdag 9 februari 2016. De gegadigden, die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde partijen de aanbestedingsdocumenten op donderdag 11 februari 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar aantoonbaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Het leveren, installeren en onderhouden van zonne-energiesystemen, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een afgerond project, met een minimale omvang van 50 kWP verdeeld over minimaal drie objecten.
 • Volledig verantwoordelijk is geweest voor het omgevingsmanagement tijdens dit werk. Het gaat hierbij om de afstemming ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden en die van de onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
  Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op; enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd op de zaken zoals genoemd.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal een tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:

 • Projectnaam
 • Financiële omvang
 • Opleverdatum.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u uw aanmelding inclusief de tevredenheidsverklaringen proces verbaal van oplevering te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.