Woonrijp maken Garstlanden 3 in Gramsbergen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'woonrijp maken Garstlanden 3 in Gramsbergen'.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg trottoirs: circa 2800m2.
 • Aanleg parkeervakken BSS en gebakken materiaal: circa 850 m2.
 • Aanleg bestrating gebakken materiaal df en kf: circa 7500 m2.
 • Aanleg riolering huisaansluitingen: circa 600 meter.
 • Aanleg asfaltverharding: circa 160 ton.
 • Aanleg halfverharding: circa 3000 m2.
 • Aanleg openbare verlichting: circa 75 stuks.
 • Aanleg groenvoorzieningen, bermen, bomen en straatmeubilair.
 • Omgevingsmanagement.

Inclusief leveranties.

Uitgangspunten

 • Het betreft een raamovereenkomst (RAW Bestek).
 • De beoogde looptijd betreft dertien jaar: van 01-01-2016 tot en met 31-12-2029.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • De fasering van het overige werk is afhankelijk van de afname en bebouwing van de woningbouwkavels. De uitvoering van het werk wordt in verschillende deelopdrachten per fase verleend.

Planning onder voorbehoud

 • 26-04-2016 tot en met 13-05-2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 17-05-2016 tot en met 18-05-2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 19-05-2016 of 20-05-2016: eventuele loting.
 • 23-05-2016: versturen aanbestedingsstukken.
 • 01-06-2016: uiterste termijn indienen vragen ten behoeve van Nota van Inlichtingen.
 • 06-06-2016: verzenden Nota van Inlichtingen.
 • 14-06-2016: aanbesteding

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal drie openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 13 mei 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de drie ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 19 of 20 mei 2016.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 23 mei 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld.
Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met het woonrijp maken van woongebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering van een afgerond project, met een minimale omvang van € 400.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 200.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoerings-gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  - huisvuilophaaldienst
  - onderhoudsdiensten
  Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op; enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan beide geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u de tevredenheidsverklaring en proces verbaal van oplevering te sturen aan bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.