Woonrijp maken Bransveen in Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'woonrijp maken Bransveen in Dedemsvaart'.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg trottoirs: circa 7.000 m2.
 • Aanleg parkeerstrook: circa 2.000 m2.
 • Aanleg bestrating (gebakken klinkers): circa 15.000 m2.
 • Aanleg asfalt pad: circa 600 m2.
 • Aanleg openbare verlichting: circa 130 stuks.
 • Aanleg wadi: circa 200 are.
 • Aanleg plantplaatsen, beplantingsvak en gazon.
 • Omgevingsmanagement.
 • Maken uitvoeringsontwerp per fase.
 • Inclusief leveranties.

Uitgangspunten

 • Het betreft een raamovereenkomst (RAW Bestek).
 • De beoogde looptijd betreft 10 jaar, van 01-01-2016 tot en met 31-12-2025.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • De eerste fase van het werk bevat circa 400 meter trottoir in combinatie met circa 300 meter parkeerstrook en moet worden opgeleverd voor 01-05-2016.
 • De fasering van het overige werk is afhankelijk van de afname en bebouwing van de woningbouwkavels. De uitvoering van het werk wordt in verschillende deelopdrachten per fase verleend.

Planning onder voorbehoud

Van 08-09-2015 tot en met 25-09-2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.

Van 28-09-2015 tot en met 30-09-2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

01-10-2015 of 02-10-2015:
Eventuele loting.

05-10-2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

Week 46 (09/13-11-2015):
Inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 september 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 1 of 2 oktober 2015. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven op 5 oktober 2015 de aanbestedingsdocumenten gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met het woonrijpmaken van woongebied. Aan te tonen met een proces verbaal van oplevering van een afgerond project met een minimale omvang van € 400.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 200.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de afstemming ten aanzien van de uitvoering van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - huisvuilophaaldienst;
  - onderhoudsdiensten;

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan beide geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces-verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Wij vragen u de tevredenheidsverklaring en proces verbaal van oplevering te sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.