Vervanging Kieft- en Beltmansbrug in Gramsbergen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de Kieft- en Beltmansbrug over het Afwateringskanaal in Gramsbergen.

De bestaande bruggen worden momenteel alleen nog gebruikt als verbinding voor langzaam verkeer, omdat de bruggen uit 1958 niet meer geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Als tijdelijke oplossing is er ter plaatse van de Kieftbrug een noodbrug aangelegd. 

Aard en omvang opdracht:
a. Sloopwerk twee bestaande betonnen bruggen.
b. Realisatie twee nieuwe betonnen bruggen, bestaande uit:

 • Landhoofden inclusief palen, vleugelwanden en taludbekleding;
 • Brugdek inclusief leuningen, opgebouwd uit prefab liggers en druklaag (overspanning = 31 meter);
 • Asfaltverharding;
 • Opheffen tijdelijke voorzieningen / bypass.

Uitgangspunten:
a. RAW bestek
b. Gunningscriterium op basis van laagste prijs
c. Beoogde start uitvoering 01-03-2019
d. Beoogde opleverdatum 01-08-2019

Planning onder voorbehoud:

 • 9 tot en met 23 november 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 26 tot en met 28 november 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 29 november 2018 om 08.00 uur: eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • 29 november 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 10 januari 2019: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 23 november 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 29 november om 08.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 29 november 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het bouwen van een betonnen brug op basis van een RAW contract, een minimale omvang van € 250.000 en een overspanning van ten minste vijftien meter (van steunpunt tot steunpunt).

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal in te dienen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Met vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.