Vervanging Kieft- en Beltmansbrug in Gramsbergen (hernieuwd)

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de Kieft- en Beltmansbrug over het Afwateringskanaal in Gramsbergen.

De bestaande bruggen worden momenteel alleen nog gebruikt als langzaam verkeer verbinding, omdat de bruggen uit 1958 niet meer geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Als tijdelijke oplossing is er ter plaatse van de Kieftbrug een noodbrug aangelegd. 

Aard en omvang opdracht:
a. Sloopwerk twee bestaande betonnen bruggen.
b. Realisatie twee nieuwe betonnen bruggen, bestaande uit:

 • landhoofden inclusief palen, vleugelwanden en taludbekleding;
 • brugdek inclusief leuningen, opgebouwd uit prefab liggers en druklaag (overspanning = 31 meter);
 • asfaltverharding.

c. Opheffen tijdelijke voorzieningen/ bypass

Uitgangspunten:
a. RAW- of UAV-GC-bestek
b. Gunningscriterium op basis van laagste prijs
c. Beoogde start uitvoering: 1 maart 2019
d. Beoogde opleverdatum: 1 augustus 2019

Planning onder voorbehoud:

 • 29 november tot en met 12 december 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 13 december 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 14 december 2018 om 08.00 uur: eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • 14 december 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 11 januari 2019: indienen van vragen.
 • 16 januari 2019: nota van inlichtingen.
 • 24 januari 2019: inschrijving

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 12 december 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 14 december 2018 om 08.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 14 december 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het bouwen van een betonnen brug op basis van een RAW-contract of UAV-GC contract, een minimale omvang van € 250.000 (inclusief BTW) en een overspanning van ten minste 15 meter (van steunpunt tot steunpunt).

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces-verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende zijn omschreven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.