Vervanging brug Loozenweg in Loozen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de brug aan de Loozenweg over de Radewijkerbeek in Loozen.

De opdracht bestaat uit:
a.    Sloopwerk bestaande betonnen brug;
b.    Realisatie nieuwe betonnen brug, bestaande uit:
-    Landhoofden incl. palen, wanden en taludbekleding;
-    Brugdek incl. leuningen, opgebouwd uit prefab liggers en druklaag (overspanning = 21 meter);
-    Asfaltverharding

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning onder voorbehoud:

 • 11 maart t/m 25 maart 2019 vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 26 en 27 maart 2019 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 28 maart 2019 om 8.30 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg;
 • 29 maart 2019 versturen aanbestedingsstukken;
 • 18 april 2019 indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen;
 • 1 november 2019 uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 25 maart 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Indien twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. De twee bedrijven die worden geloot komen in aanmerking voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 28 maart in het gemeentehuis van Hardenberg. De gegadigde die deel uitmaken van de loting worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven, 29 maart 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag/contractstukken. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande eis door ons beoordeeld.
De aanbieder moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar, als hoofdaannemer, ervaring opgedaan heeft met onderstaande eis:

 • Geschiktheidseis 1
  Minimaal één betonnen brug op basis van een UAV-RAW-contract, met een minimale omvang van € 180.000,= en een overspanning van ten minste 15 meter moet hebben gebouwd.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring en een proces-verbaal-van- oplevering te worden overlegd.
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm;
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • In het bijgevoegde excel-bestand dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring en proces-verbaal-van-oplevering op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-format aanleveren.
 • Indien het excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.