Verlaging van wegbermen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Verlaging van wegbermen in de gemeente Hardenberg 2017'.

Aard en omvang van het werk:

 • Afzoden en profileren bermen middels bermfreescombinatie (bermbreedte 2.00 m / bermhelling 1 : 10),  ca  30.000 m1.
 • Afvoeren afkomende bermgrond (vervalt aan opdrachtnemer):  ca  6.600 ton.
 • Bermen inzaaien met nader te bepalen bermmengsel: ca. 64.000 m2.
 • Afwerking bermen rondom bomen (fatsoeneren, diameter 1-3 m); ca 420 st.
 • Schoonhouden van de wegen in de afvoerroute en die waar de bermverlaging plaats heeft.
 • Verzorgen van de inleidende en dynamische werkplek afzetting.
 • Omgevingsmanagement, hulpdiensten, aanwonenden / bedrijven.
 • Maken uitvoeringsontwerp / - planning van de werkzaamheden.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een overeenkomst (werkomschrijving met bijlagen).
 • De beoogde looptijd uitvoering 2 tot 3 weken.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • Opleverdatum uitvoering werkzaamheden is 4 mei 2017.

Planning onder voorbehoud:

 • 20 februari  tot en met 3 maart 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 6 en  7 maart 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 9 maart 2017: om 13.30 uur eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • 10 maart 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 24 maart 2017: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf  bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 3 maart 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 9 maart 2017. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 10 maart 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1:
  Ervaring met bermverlaging langs wegen met een minimale bermlengte van 24 km,  waarbij het afzoden en onder profiel brengen is uitgevoerd met behulp van een bermfreescombinatie, afvoer van afkomende grond plaats heeft gehad naar een erkende verwerkingsinrichting en/of erkende bestemming en de bermen weer opnieuw zijn ingezaaid, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 120.000.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseis, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.