Vechtpark Centrum Uiterwaard te Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Vechtpark Centrum Uiterwaard'.

Informatie over dit project staat op de website www.vechtparkhardenberg.nl.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg waterkering langs de N34 en in het Heemsermarspark
 • Herinrichting bestaand Heemsermarspark
 • Werkzaamheden aan infrastructuur
 • Bouw c.q. aanpassing van vier kunstwerken (artistiek en waterbouwkundig):
  - Brug in combinatie met duikers in de uiterwaard ter hoogte van De Brink
  - Overlaatconstructie in de dijk 't Holt
  - Transferium - uitzichtpunt op de dijk 't Holt
  - Aanpassing fietstunnel Voordesteeg
 • Graven watergangen en maaiveldverlaging
 • Ontstenen oevers: circa 650 m1 (ca. 1,5 ton/m1)
 • Aanleg (beton)paden: circa 6000 m2
 • Aanleg (kunststof) grasverharding: circa 5000 m2
 • Grondverzet: ontgraven/afvoeren circa 30.000 m3, leveren/verwerken circa 50.000 m3.
 • Omgevings- en risicomanagement
 • Engineering
 • Ontwerpen op onderdelen (kunstwerken) in nauwe samenspraak met door de opdrachtgever ingeschakelde kunstenaars

Uitgangspunten

 • De samenwerking vindt plaats op basis van een UAV-GC overeenkomst.
 • Bij de aanbestedingsdocumenten wordt een DO gevoegd. Opdrachtnemer werkt dit uit naar een uitvoeringsontwerp. In principe is sprake van 'Engineering & Construct'.
 • Voorbereiding nutswerkzaamheden is gestart door de opdrachtgever.
 • Gunningscriterium is EMVI, waarbij speerpunten zijn:
  - De aannemer dient de opdrachtgever maximaal te ontzorgen;
  - Flexibiliteit in proces en planning (bij tegenvallers of veranderende omstandigheden);
  - Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht ten aanzien van omgevings- en bereikbaarheidsmanagement in relatie tot het uitvoeringsplan;
  - Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht ten aanzien van risicobeheersing ten einde overschrijding van budget en planning te voorkomen.
  - Van de aannemer wordt een coöperatieve houding verwacht ten aanzien van de samenwerking met de door de gemeente ingeschakelde kunstenaars teneinde de artistieke kwaliteit van de desbetreffende kunstwerken te bewaken.

Planning onder voorbehoud

 • 15-12-2014 tot en met 09-01-2015: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 12-01-2015: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 13-01-2015: om 08.30 uur eventuele loting.
 • 05-02-2015: versturen aanbestedingsstukken.
 • Tussen 06-02-2015 en 12-02-2015: mondelinge toelichting op aanbestedingsstukken.
 • 15-02-2015 tot en met 17-02-2015: mogelijkheid tot stellen van schriftelijke vragen.
 • 19-02-2015: eerste nota van inlichtingen.
 • 20-02-2015 tot en met 09-03-2015: mogelijkheid tot stellen van schriftelijke vragen.
 • 11-03-2015: tweede nota van inlichtingen.
 • 26-03-2015: indienen inschrijvingen.
 • 27-03-2015 tot en met 31-03-2015: beoordeling inschrijvingen op kwaliteit.
 • 01-04-2015: presenteren kwaliteitsscores en openen enveloppen (prijs).
 • 07-04-2015: gunning.
 • 01-11-2015: werkzaamheden aan keringen (kunstwerken) en in het winterbed gereed.
 • 18-12-2015: oplevering.

Bijzondere aandachtspunten met betrekking tot planning en risico's

 • Planning aanbestedingsprocedure: start in februari 2015 – definitief opdracht d.d. 9 april 2015.
 • Het is niet toegestaan om in het hoogwaterseizoen (15 oktober – 15 april) in het winterbed van de Vecht en aan de dijken te werken.
 • Het streefpeil van de Vecht is zomers (circa van 1 april tot 1 oktober) 7,10 m +NAP en 's winters 6,80 m +NAP. Als gevolg van veel neerslag kan dit peil fluctueren. Men dient dus rekening te houden met wisselende waterpeilen op de Vecht.
 • Er mogen geen werkzaamheden aan de bestaande dijk plaatsvinden voordat de dijk rondom het Heemsermarspark op hoogte en de constructie in de tunnel (aanpassing fietstunnel Voordesteeg) aangebracht is.
 • Tijdens de uitvoeringsperiode moeten twee grote publieksevenementen in de uiterwaard ongehinderd doorgang vinden, te weten: ballonnenfestival in juni 2015 en open dag veiligheidsregio in augustus 2015.
 • 19 augustus 2015 (na de open dag veiligheidsregio) kan worden gestart met de uitvoeringswerkzaamheden in de uiterwaard.
 • Opleverdatum 18 december 2015.
 • Het plan is nog niet obstakelvrij: opdrachtgever streeft ernaar het bestemmingsplan en de grondverwerving op 31 maart 2015 rond te hebben. Vergunningprocedures voor de kunstwerken worden gestart na vaststelling bestemmingsplan.

Overige informatie
In het kader van de voorbereiding van dit project heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. De geanonimiseerde verslagen alsmede een concept planning en de concept DO tekeningen waarin in deze verslagen naar wordt verwezen, zijn te downloaden via de documenten onderaan deze pagina.

Aan de inhoud van deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien het concepten betreft waarvan de inhoud qua ontwerp en planning deels is achterhaald.

Aanmelding
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 9 januari 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 13 januari 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 5 februari 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen twee jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met een UAV-GC-project in stedelijk gebied in de afgelopen twee jaar, waarin omgevingsmanagement een belangrijke rol heeft gespeeld, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 400.000.
 • Ervaring met één soortgelijk project in de afgelopen twee jaar, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project met een minimale omvang van € 1.000.000. In het referentieproject moet minimaal zitten:
  - grootschalig grondverzet (omvang tenminste 30.000m3);
  - een betonnen kunstwerk (omvang tenminste € 100.000);
  - aanleg van verhardingen
  - cultuurtechnisch grondwerk.

Wij vragen u de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering te sturen aan: bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.