Sloop zwembad De Marsch in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Sloop zwembad De Marsch in Hardenberg'.

Het werk bestaat uit de sloop van het huidig zwembadcomplex 'De Marsch' in Hardenberg. Asbestsanering maakt onderdeel uit van het werk. Het werk moet resulteren in een bouwrijp terrein. Een complicerende factor is dat er ontgraven moet worden in de directe nabijheid van de waterkering van de rivier de Vecht.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een UAV-GC contract waarbij de gunning geschied op basis van de laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

Van 24 juni tot en met 8 juli 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.

Van 9 tot en met 16 juli 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

16 juli 2015:
Eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg.

10 augustus 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

2 oktober 2015:
Indienen inschrijvingen.

2 oktober 2015:
Aanbesteding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vier bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 8 juli 2015 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 16 juli 2015. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 10 augustus 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

  • Ervaringen met sloopwerkzaamheden in stedelijk gebied, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering voor een project met een aanneemsom van minimaal € 200.000.
  • Ervaring met asbestsanering in stedelijk gebied, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project. Het aandeel asbestsanering in dit project moet minimaal € 20.000 bedragen.
  • Ervaring met kwaliteitsborging, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever voor een project met een minimale omvang van € 200.000.

Indien een tevredenheidsverklaring of proces-verbaal van oplevering niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

De gevraagde bewijsstukken kunt u sturen aan bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.