Rollepaal-Oost in Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Rollepaal-Oost in Dedemsvaart'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Circa 400 m² verwijderen verhardingen.
 • Circa 800 m² aan te brengen elementen verharding.
 • Circa 1000 m³ grondwerk voor cunetten en riolering.
 • Circa 17.000 m³ grondwerk voor bergingsvijver en watergangen.
 • Circa 112 m³ grondwerk voor asbestsanering.
 • Circa 200 meter aan te brengen HWA en DWA riool Ø 315 – Ø 600 millimeter.
 • Circa 60 meter opnemen en aan te brengen duikers Ø 800 millimeter.
 • Aan te brengen houten stuw met bordes.
 • Circa 160 m² aan te brengen taludbescherming, zowel beton als grasbeton(matten).
 • Circa 420 stuks bosplantsoen.
 • Bijkomende werkzaamheden waaronder verwijderen en aanbrengen hekwerken en afrasteringen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 10 tot en met 21 september 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 24 en 25 september 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 26 september 2018: eventuele loting om 11.00 uur in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 26 september 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 17 oktober 2018: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 21 september 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 26 september 2018 om 11.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven  de offerteaanvraag op 26 september 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, met bovengenoemde werkzaamheden, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 500.000.

 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 500.000. Onder omgevingsmanagement wordt afstemming verstaan met bijvoorbeeld:
  - logistieke afstemming uit te voeren werkzaamheden in relatie tot bedrijfsvoering aangrenzende bedrijven;
  - bewoners en overige bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring  te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.
 • In het Excel-bestand (12,6 Kb) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u in zowel .xls als .pdf-format aan te leveren.
 • Indien het Excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.