Raamovereenkomst woonrijp maken Moeshoek Wonen te Slagharen

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'woonrijp maken Moeshoek Wonen te Slagharen'.

Aard en omvang van het werk:

 • Aanleg trottoirs dubbelklinker: circa 1540m2
 • Aanleg parkeervakken BSS: circa 560 m2
 • Aanleg bestrating BSS: circa 4200 m2
 • Aanleg riolering kolkaansluitingen: circa 130 m1
 • Aanleg groenvoorzieningen bermen: circa 34 are
 • Aanleg groeiplaatsen voor bomen in verharding: circa 14 stuks
 • Omgevingsmanagement

Inclusief leveranties.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een raamovereenkomst (RAW Bestek).
 • De beoogde looptijd betreft 9,5 jaar: van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2026.
 • Gunningscriterium is laagste prijs.
 • De fasering van het overige werk is afhankelijk van de afname en bebouwing van de woningbouwkavels. De uitvoering van het werk wordt in verschillende deelopdrachten per fase verleend.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 14 tot en met 28 maart 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 29 maart 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 28 maart 2017: uiterste datum voor aanmelding.
 • 30 maart 2017: eventuele loting.
 • 30 maart 2017: versturen aanbestedingsstukken.
 • 11 april 2017: uiterste termijn indienen vragen ten behoeve van Nota van Inlichtingen.
 • 13 april 2017: verzenden Nota van Inlichtingen.
 • 20 april 2017: aanbesteding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 28 maart 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de drie ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 30 maart 2017. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 30 maart 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

Geschiktheidseis 1:
Ervaring met het woonrijp maken van woongebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering van een afgerond project, met een minimale omvang van € 200.000.

Geschiktheidseis 2:
Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 200.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoerings-gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere:

 • bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied
 • werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied
 • huisvuilophaaldienst
 • onderhoudsdiensten

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient aangetoond te worden met een tevredenheidsverklaring die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan beide geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de tevredenheidsverklaring en proces verbaal van oplevering per e-mail sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.