Raamovereenkomst bouw en woonrijpmaken Marsch Kruserbrink

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Raamovereenkomst bouw en woonrijpmaken Marsch Kruserbrink' te Hardenberg.

Aard en omvang van het werk:

 • Opnemen elementenverharding circa 3600 m2.
 • Aanleg DWA riool circa 230 m1.
 • Aanleg RWA / infiltratieriool circa 350 m1.
 • Grond ontgraven en verwerken circa 1500 m3.
 • Grond/Vulzand leveren en verwerken circa 900 m3.
 • Aanleg bouwstraat menggranulaat 1400 m2.
 • Aanleg bitumineuze verharding circa 610 m2.
 • Aanleg woonstraat elementenverharding circa 3500 m2.
 • Aanleg openbare verlichting: circa 20 stuks.
 • Aanbrengen bomen: circa 35 stuks.
 • Omgevingsmanagement.
 • SROI.
 • Maken uitvoeringsontwerp per fase.

Uitgangspunten:

 • Het betreft een raamovereenkomst (RAW Bestek)
 • Gunningscriterium is laagste prijs
 • De beoogde looptijd betreft 4 jaar: van mei 2018 tot en met juni 2022.
 • In de eerste deelopdracht dient het geheel bouwrijp te worden opgeleverd voor 1 augustus 2018.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 19 maart tot en met 1 april 2018: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 3 en 4 april 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 5 april 2018 om 09.00 uur: eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
 • Begin april 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • Begin mei 2018: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vier bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 1 april 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaatsvinden op 5 april 2018 om 09.00 uur.

De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten begin april 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. 

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met 2 BRM-WRM bestekken op basis van RAW, voor een bedrag minimaal € 400.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met een goede afstemming met de omgeving, ontwikkelaars en nutsbedrijven, bij een bestek BRM - WRM voor een bedrag van minimaal € 400.000.

Geschiktheidseisen 1 en 2 aan tonen met een proces-verbaal van oplevering en een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. 

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien uw tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.