Preventief en correctief onderhoud van zwembadinstallaties gemeenten Ommen en Hardenberg

De gemeenten Ommen en Hardenberg starten binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het preventief en correctief onderhoud van zwembadinstallaties gemeenten Ommen en Hardenberg.

De opdracht bestaat uit:

 • De gemeente wil van 2 zwembaden in de gemeente Ommen en 3 zwembaden in de gemeente Hardenberg het periodiek onderhoud en het storingsonderhoud van de zwembadinstallaties en de uitvoering van activiteiten in het kader van zwembadbeheer bij één leverancier onderbrengen.
 • De opdracht bestaat uit het onderhouden van de installaties met als doel de installaties in stand te houden, storingen te voorkomen en de levensduur te verlengen en het uitvoeren van activiteiten in het kader van zwembadbeheer.

De aanbesteding vindt plaats op basis van de laagste prijs.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 1 juli 2019: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Hardenberg en gemeente Ommen.
 • 18 juli 2019 om 12.00 uur: uiterste tijdstip aanmelding door belangstellende bedrijven.
 • 22 juli 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 22 juli 2019 om 12.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 25 juli 2019: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg/Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om een aanbieding in te dienen. Inmiddels zijn drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hier vóór 18 juli 12.00 uur online aanmelden.

De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Als meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 22 juli om 12.00 in het gemeentehuis van Hardenberg.  

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven, vanaf 25 juli, gelijktijdig de offerteaanvraag. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden op onderstaande eisen door ons beoordeeld. De aanbieder moet aantonen dat hij ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Eis 1
  Ervaring met het preventief periodiek onderhoud aan zwembadinstallaties ten behoeve van  minimaal twee publiek toegankelijke binnenzwembaden en minimaal twee publiek toegankelijke buitenzwembaden, gedurende een periode van tenminste 2 aaneengesloten jaren waarbij alle werkzaamheden door u als hoofdaannemer zijn uitgevoerd. U vermeldt deze referenties bij uw inschrijving.
 • Eis 2
  Ervaring met het correctief storingsonderhoud van zwembadinstallaties ten behoeve van minimaal twee publiek toegankelijke binnenzwembaden en minimaal twee publiek toegankelijke buitenzwembaden, gedurende een periode van tenminste 2 aaneengesloten jaren waarbij alle werkzaamheden door u als hoofdaannemer zijn uitgevoerd. U vermeldt deze referenties bij uw inschrijving.
 • Eis 3
  Afhandeling van storingen en de uitvoering van onderhoud aan de volgende installaties wordt door personeel van de Inschrijver verricht zonder dat sprake is van onderaannemers:
  a. Zandfilters;
  b. Pompen, leidingsystemen en leidingappendages;
  c. Meet & regel- en doseerinstallaties voor chloor, zwavel en vlokmiddel;
  d. Dagelijkse beheeractiviteiten, zoals spoelen en temperatuurmeting in het kader van legionellabeheersing en bijvullen van voorraadvaten voor chloor en zwavel;
  e. Het zomer- en winterklaar maken van buitenzwembaden. 

Belangrijk

 • Bij referentie 1 & 2 dient u een contactpersoon van de opdrachtgever met contactgegevens te vermelden. Opdrachtgever houdt het recht voor de opdrachtgever zonder tussenkomst van het bedrijf te benaderen.
 • De omschrijving dient de volgende informatie te bevatten:
  - Projectnaam;
  - Contactpersoon + contactgegevens;
  - Financiële omvang;
  - Uitvoeringsperiode;
  - Contractvorm.
 • Als een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde eisen, kan de aanmelding terzijde worden gelegd.
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle eisen, dan volstaat één referentie. Als u meer referenties nodig heeft om te voldoen aan een eis, is dat toegestaan.
 • Als u niet voldoet aan een eis, dient u aan te geven waarom u toch deze referentie heeft opgenomen (bijvoorbeeld groot complex, maar met kortere uitvoeringsperiode).

Heeft u nog vragen?
Over de inhoud van de aanbesteding worden voorlopig geen verdere uitspraken gedaan.

Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met het Bureau Inkoop via het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.