Opwaarderen woonomgeving Oranjebuurt in Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Opwaarderen woonomgeving Oranjebuurt te Dedemsvaart'. Het werk bestaat voornamelijk uit het opnemen en aanbrengen van bestrating en een klein deel riolering.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een UAV-GC contract, waarbij de gunning geschiedt op basis van EMVI.

Planning
De planning is als volgt:

Van 23 september tot en met 7 oktober 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.

Tot en met 12 oktober 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

13 oktober 2015:
Eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg.

13 oktober 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

19 november 2015:
Indienen inschrijvingen.

26 november 2015:
Presentatie kwaliteitsscores en inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 7 oktober 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 13 oktober 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 13 oktober 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met UAV-GC, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 200.000.
 • Ervaring met een project in binnenstedelijk gebied, aan te tonen met een proces-verbaal van oplevering van een project met een minimale omvang van € 200.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in één afgerond project met een minimale omvang van € 200.000, waarbij ON volledig verantwoordelijk is voor de afstemming ten aanzien van de uitvoering van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven
  - weekmarkt en/of evenementen
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied werken
  - derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied
  Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Een en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet onderbouwd te zijn.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In de tevredenheidsverklaring (Excel 12,9 kB) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als.pdf format aanleveren.

Indien een tevredenheidsverklaring/proces-verbaal van opneming niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld in .xls format, wordt uw aanmelding ook terzijde gelegd.

U kunt de gevraagde bewijsstukken per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.
Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.