Ontwikkeling Slotgraven

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'gebiedsontwikkeling plangebied Slotgraven'.

Aard en omvang van het werk:

 • Voor eigen rekening en risico opstellen van een ontwerp voor bebouwing en inrichting (gebiedsontwikkeling) van de locatie (ca. 12.000 m²):
  - Twee ontwikkelvelden die met elkaar verbonden moeten worden
  - Maximaal 45-50 woningen waarvan 16 tot 18 appartementen en 25-32 grondgebonden woningen
 • Integraal verantwoordelijk voor de realisatie van grondgebonden en gestapelde woningen inclusief het bouw- en woonrijp maken van de locatie
 • Aanleg van een deel van het hoofdriool in de Karel Doormanlaan
 • Realiseren woningbouw op betreffende locatie
 • Realiseren integrale parkeeroplossing
 • Verzorgen Omgevingsmanagement

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium is op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.
 • Uitvoering van de gebiedsontwikkeling is voorzien in de periode 2018-2021.
 • Na gunning worden met inschrijvende partij op basis van een koop- en ontwikkelovereenkomst nadere afspraken vastgelegd.

Planning onder voorbehoud:

8 maart 2017: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
22 maart 2017: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
23 maart 2017: eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
24 maart 2017: versturen selectieleidraad aan geselecteerde partijen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf  gebiedsontwikkelaars in de in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 21 maart 2017 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 23 maart 2017. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 24 maart 2017 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De  gegadigde moet middels (een) referenties(s) aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten :

Geschiktheidseis 1
Het voor eigen rekening en risico integraal oppakken van een gebiedsontwikkeling met een bouwvolume van ca. 50 woningen, aan te tonen d.m.v. een referentie.

Geschiktheidseis 2
Aantoonbare ervaring met het realiseren van gestapelde bouw inclusief geïntegreerde parkeeroplossingen d.m.v. een referentie.

Geschiktheidseis 3
Aantoonbare ervaring met het bouw- en woonrijp maken door middel van een referentie.

Geschiktheidseis 4
Aantoonbare ervaring met Omgevingsmanagement door middel van een referentie.

Wanneer één opdracht voldoet aan alle genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

U kunt de eventuele bijlagen en referentie(s) sturen naar het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Gegadigden die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.