Onderhoud en verkeersaanpassingen Zwartedijk en Knappersveldweg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Onderhoud en verkeersaanpassingen Zwartedijk en Knappersveldweg te Lutten', met als keiharde deadline voor oplevering van de werkzaamheden: 15 maart 2016, dit in verband met de opening van het seizoen van Attractiepark Slagharen.

Het werk bestaat voornamelijk uit het opnemen en aanbrengen van asfaltlagen, grondwerk en herstraatwerkzaamheden.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een standaard RAW-contract waarbij de gunning geschied op basis van laagste prijs.
 
Planning
De planning is als volgt:

 • 16 december 2015 t/m 5 januari 2016 marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • t/m 8 januari 2016 beoordelingen c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 11 januari 2016 eventuele loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • 11 januari 2016 versturen van de aanbestedingsstukken.
 • 3 februari 2016 indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 5 januari 2016 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 11 januari 2016. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, 11 januari 2016, de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met een Standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 250.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 250.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - openbaar vervoersbedrijven;
  - weekmarkt en/of evenementen;
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
  - werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Eén en ander dient aangetoond te worden met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project. Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd

In de spreadsheet voor deze marktverkenning (Excel, 12,6 kB) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als.pdf format aanleveren.

Indien een tevredenheidsverklaring/ proces-verbaal van opneming niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Indien het Excelbestand niet is ingevuld in .xls format, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

De gevraagde bewijsstukken kunt u sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.