Onderhoud en gedeeltelijke herinrichting Langewijk te Dedemsvaart

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor het werk “ Onderhoud en gedeeltelijke herinrichting Langewijk te Dedemsvaart.

Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van:

 • Circa 1000 ton uitvullingen en tussenlagen.
 • Circa 800 ton SMA.
 • Circa 3500 meter belijning en markeringen.
 • Klein onderhoud aan een civieltechnisch kunstwerk (brug).
 • Diverse bijkomende werkzaamheden (straatwerk inritten etc.).

De aanbesteding vindt plaats op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium laagste prijs.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 21 september tot en met 5 oktober 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg;
 • 8 tot en met 10 oktober 2018: beoordeling in welk geval controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 11 oktober 2018 om 08:30 uur: eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg;
 • 11 oktober 2018: versturen aanbestedingsstukken;
 • 24 oktober 2018: indienen inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen;
 • 2 december 2018: uiterlijke oplevering werkzaamheden.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 5 oktober 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Als een loting noodzakelijk is vindt deze plaats op 11 oktober 2018 om 08.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 11 oktober 2018 gelijktijdig  toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld. De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met een Standaard RAW-contract, asfaltonderhoudswerken, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 150.000.

 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 150.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met bijvoorbeeld:
  - Openbaar vervoersbedrijven;
  - Weekmarkt en/of evenementen;
  - Bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - Werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.

Onder “omgeving” verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Let op: Enkel de tekst “omgevingsmanagement” in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet onderbouwd te zijn.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient er een tevredenheidsverklaring te worden overlegd;
 • In de tevredenheidsverklaring dient duidelijk het volgende omschreven te staan:
  - projectnaam;
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen wordt de aanmelding terzijde gelegd;
 • Wanneer één opdracht voldoet aan alle geschiktheidseisen dan volstaat één referentie.
 • In het Excel-bestand (12,5 Kb) dient u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-format aanleveren.

Indien het excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal dan kunt u deze per mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.