Onderhoud diverse asfaltwegen in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Onderhoud diverse asfaltwegen in Hardenberg'.

Het werk bestaat voornamelijk uit het opnemen en aanbrengen van asfaltverharding, grondwerk, herstraatwerkzaamheden en het leggen van grasbetonstenen.

De aanbesteding vindt plaats op basis van een standaard RAW-contract waarbij de gunning geschied op basis van laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

 • 14 tot en met 27 september 2016: marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst.
 • Tot en met 29 september 2016: beoordelingen c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 30 september 2016: eventuele loting in het gemeentehuis van Hardenberg.
 • 30 september 2016: versturen van de aanbestedingsstukken.
 • 14 oktober 2016: inschrijvingen en bekendmaking inschrijvingen.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 27 september 2016 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 30 september 2016.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 30 september 2016 gelijktijdig toegestuurd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

 • Ervaring met een Standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 180.000.
 • Ervaring met omgevingsmanagement in een standaard RAW-contract, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 180.000. Onder omgevingsmanagement verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - Openbaar vervoersbedrijven;
  - Weekmarkt en/of evenementen;
  - Bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - Werken van derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied.
  Onder 'omgeving' verstaan wij het gehele gebied waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is.

Tevredenheidsverklaring
Eén en ander dient te worden aangetoond met een tevredenheidsverklaring, die specifiek ingaat op bovengenoemd omgevingsmanagement van het opgeleverde project.

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Eén en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Wanneer één werk voldoet aan genoemde geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie. Wel dient van dit werk genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

In het Excel-bestand (12,5 kB) kunt u in te vullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. Dit bestand dient u in zowel .xls als.pdf formaat aanleveren.

Indien een tevredenheidsverklaring/ proces-verbaal van opneming niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. Indien het Excel-bestand niet is ingevuld in .xls format, wordt uw aanmelding terzijde gelegd. De tevredenheidsverklaring en het proces verbaal kunt u sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.