Omzetten inhoud naar gebruiksoppervlakte in het kader van WOZ

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het 'Omzetten inhoud naar gebruiksoppervlakte in het kader van WOZ'. De opdracht wordt tevens uitgevoerd voor gemeente Ommen.

Om het project goed uit te voeren, dient de leverancier tenminste de volgende essentiële onderdelen te leveren:

 • leveren applicatie(s) ten behoeve van het bepalen van de gebruiksoppervlakte van woningen;
 • inrichten project en applicatie naar de eisen van de Waarderingskamer;
 • het proactief signaleren van de uitval en deze bij de bron aanpakken / muteren;
 • leveren bemensing om het project conform planning uit te voeren en af te ronden;
 • het beschikbaar stellen van medewerkers op locatie bij Opdrachtgever voor het opsporen en bij de bron afhandelen van uitval;
 • bepalen gebruiksoppervlakte voor woningen;
 • volledige aansluiting tussen BAG en WOZ;
 • vraagbaak / helpdesk voor medewerkers van de gemeente.

De aanbesteding vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving Beste prijs/kwaliteit verhouding.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 20 mei 2019: vooraankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Hardenberg.
 • 31 mei 2019: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 3 juni 2019 om 12.00 uur: eventuele loting in het gemeentehuis in Hardenberg.
 • 3 juni 2019: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg  maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om een aanbieding in te dienen. De gemeente heeft  hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor vóór 31 mei 2019 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden beoordeeld op de gestelde eisen. Indien twee of meer bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 3 juni 2019 om 12.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.  

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 3 juni 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag en bijbehorende bijlagen. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande eisen.
De aanbieder moet aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Het leveren van een applicatie die voldoet aan de eisen van de Waarderingskamer.
 • Geschiktheidseis 2
  Het bieden van expertise en capaciteit om het project uit te kunnen voeren (zie essentiële onderdelen hierboven).

Wanneer één opdracht voldoet aan alle eisen dan volstaat één referentie.

Heeft u nog vragen?
Over de inhoud van de aanbesteding worden voorlopig geen verdere uitspraken gedaan. Als u vragen heeft over deze vooraankondiging, of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met bureau Inkoop via het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.