Herinrichting Wilhelminaplein in Hardenberg

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Herinrichting Wilhelminaplein' in Hardenberg.

Aard en omvang van het werk:

 • Opnemen en aanbrengen bestrating: circa 3500 m2
 • Grond ontgraven en verwerken: circa 1200 m3
 • Grond/Vulzand/Drainagezand leveren en verwerken: circa 500 m3
 • Menggranulaat leveren en verwerken: circa 2500 m2
 • Aanleg RWA / infiltratieriool Ø400mm: circa 120 meter
 • Aanleg aansluitleiding Ø125: circa 150 meter
 • Levering straatklinkers: circa 1700 m2
 • Aanbrengen projectband/zitelement: circa 85 meter
 • Aanleg openbare verlichting: circa 17 stuks 

Uitgangspunten:

 • Standaard RAW bestek
 • Gunningscriterium is laagste prijs
 • De beoogde start uitvoering is januari 2019 en de oplevering is begin april 2019

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 4 tot en met 18 september 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 19 september 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 20 september 2018 om 16.30 uur: eventuele loting in gemeentehuis in Hardenberg.
 • 25 september 2018: versturen aanbestedingsstukken.
 • 18 oktober 2018: inschrijving.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vier bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich hiervoor tot en met 18 september 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 20 september 2018 om 16.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting, worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 25 september 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten.

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het herinrichten van stedelijk winkelgebied, aan te tonen met een proces verbaal van oplevering en tevredenheidsverklaring van een afgerond project, met een minimale omvang van € 300.000.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met omgevingsmanagement tijdens herinrichting van stedelijk winkelgebied in één afgerond project met een minimale omvang van € 300.000, waarbij opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering gerelateerde afstemming van haar werkzaamheden en die van haar onder- c.q. nevenaannemers met de omgeving. Dit met name ten aanzien van bereikbaarheid omgeving tijdens de uitvoering. Dit aantonen met een tevredenheidsverklaring van een opdrachtgever.

  Hieronder verstaan wij afstemming met onder andere bijvoorbeeld:
  - bewoners en bedrijven in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - werken derden in (de directe nabijheid van) het projectgebied;
  - hulpdiensten, huisvuilophaaldienst en onderhoudsdiensten.

  Onder 'omgeving' wordt het gehele gebied verstaan, waarin de invloed van de werkzaamheden in meerdere of mindere mate merkbaar is. 

Let op: enkel de tekst 'omgevingsmanagement' in een tevredenheidsverklaring is onvoldoende. Een en ander dient concreet te zijn onderbouwd.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring en een proces verbaal te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.